«На – зунтталчура, на – зунттал душра»

Укунсса цIанилусса конкурс хьунни МахIачкъалалив майрал 15-нний шагьрулул Ссузирдал дянив. Ва конкурс цалчинни жучIара хьусса. Конкурсрал сиптачиталну бия Ма­хIачкъала шагьрулул администрациялул вакилтал.

Конкурс сакин хьуну дия личIи-личIисса этапирттая. Вайннуйн бувну гьурттучитуран багьлай бия конкурсрал прогр­амма самопрезентациялийну тIитIин, гихунмай бусан цалва-цалва миллатрал хасшивурттая. «Блиц-опросрал» лагрулий тIурча, кутIасса чIумул мутталий аьркинну бия Дагъусттаннал халкьуннал аьдатирттаясса суаллахьхьун шайссаксса чIярусса жавабру дулун. Гихуннайрив дия творчествалул конкурс, дукра даврилмур бяст-ччал.

Конкурсрал хIасиллайн бувну цалчинсса кIану бувгьуна азирбижаннал культура ккаккан дурсса Автомобильно-дорожный колледжрал командалул, кIилчинмур кIану – даргиял миллатралмур культура ккаккан дурсса Медициналул колледжрал (Башларовлул цIанийсса) командалул, шамилчинмур кIанугу бувгьуна лакрал миллатрал культура ккаккан дурсса Национальный инновационный колледжрал командалул.
Ххув хьуми лайкь хьуна шагьрулул администрациялул чулухасса бахшиширттан.