Барча бавуртту

Уттигъанну ниттил бувсса кьини кIицI ларгунни уссурссуннал ва кIулцириннал дянив хIурматрайсса, ЧIяйннал шяраватусса Кьадиева Къиза Ибрагьимлул душнил. Бувну бур ва майрал 7-нний 1957 шинал ЧIяйннал шяравату­сса Айдаев Ибрагьимлул ва ПатIиматлул кулпатраву. Бу­ттал шяраву школагу къуртал бувну, Къиза дуклан був­ххун бур Дукиялул училищалувун.

[dropcap]М[/dropcap]уния махъ зий бивкIун бур МахIачкъалалив партиялул обкомрай хъунмур поварну. Ванил оьрмулул дус Кьадиев Саварби, «Дагэнерголий» чIярусса шиннардий зий ивкIсса, ДР-лул лайкь хьу­сса инженер хъанахъиссар. Душ Мадина, Москавуллал паччахIлугърал университетрал юридический факультетгу къуртал бувну, цIана зий бур МахIачкъалаллал Военкоматрай.

ДакIнийхтуну барча буллай жунма ххирасса Къиза, чIа тIий буру оьрмулия щалихханнин битансса цIуллушиву, талихI-тирхханну ва каши-кьудрат. Битаннав ина Аллагьнал жул дянив ттигу чIярусса шиннардий мукунма ххирану ва бусравну.

Ина ххирасса уссурссу, мачча-гъанми ва кIулми