ДакIру ххарину зана хьуннав!

Апрельданул 1-нний щалагу Аьрасатнаву дайдирхьунни жагьилтал аьралуннаву къуллугъ бан буцлацисса иширал даву.

Аьралуннаву къуллугъ баврил мутта ливчIун бур тава ацIния кIива барз. Призыв най дур цила кьаралданий.
Интнил призыв дайдишаврия баян буллай, республикалул аьралий комиссар Даитбаг Мустапаевлул кIицI лавгуна ссуттил аьралуннаву къуллугъ бан Дагъусттанная увцуну ивкIшиву 3500 жагьил, интту уцин ккаккан увну ушиву 4000.

Цалчинсса оьрчIру жула республикалий тIайла бувккунни апрельданул 15-нний.
Лакрал ва Ккуллал районная аьралуннаву къуллугъ буллан цалчинсса оьрчIру лавгунни майрал 12-нний.
ЦIакь хьусса аьдатрайн бувну, аьралуннаву къуллугъ буллан наниминнахь ххуллухъин чин Хан-Муртазялил гьайкалданучIан бавтIун бия вайннал гъан-маччами, районнал администрациярттал ва идарарттал зузалт.

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгунни Буттал кIанттул цIаний къуллугъ бан гьансса пикри – му хъанай бушиву хIакьсса чувнал язи бувгьусса ххуллу.
«Аьралуннаву къуллугъ баву – му чувшиврул ва ватан ххирашиврул школар. Бусравсса ва жаваблувсса мурадри. Ватандалул ххуллийсса цала бурж биттур бавриву лак мудангу хьхьичIунсса ххуттай бивкIссар. Умуд бур зугу зула буттахъая ларгсса цIа дуруччинссар тIисса. ДакIний битияра, зух шаппа ялугьлай буссар зула язими, мачча-гъанми», – увкунни Юсуп МахIаммадовлул. ЧIа увкунни жагьилтуран ссавур, Ватандалул ххуллий дакI марцIну къуллугъ бувансса тIайлабацIу.
– Хъамамабитари, утти зун багьлай бушиву Аьрасатнал дянив Дагъусттаннал цIа дуруччин, зул багьу-бизулух бурувгунни жула республикалунгу, райондалунгу кьимат бишлантIисса, – ххи бунни Юсуп МахIаммадовлул.
ЧIурчIав дурунни аьралуннаву чIумуйну къуллугъ бан буцлацими хасъсса аьралий операция нанисса кIанттайн гьан буллан тIий бакъашиврий.
Аьралий комиссариатрал аьралуннаву къуллугъ буллан буцаврил отделданул каялувчи Ажуб Юсуповлул чIа увкунни жагьилтуран Ватандалул хьхьичIсса буржгу лажин кIялану биттур бувну, цIу-цIусса пишардугу лавхьхьуну, цIу-цIусса лайкьсса гьалмахталгу лявкъуну, занахьунсса тIайлабацIу.
Ва кьини аьралуннаву къуллугъ буллан кIирагу райондалия тIайла увккунни 11 жагьил. ТIайлагу увккунни, буттахъал аьдатрайн бувну, хъуннасса шадлугърай, дакIру ххарину, чурхру цIуллуну занахьуннав тIисса дуаьрттащал, хъямалагу багьлай.