ПаччахIлугърал наградартту

[dropcap]М[/dropcap]айрал 16-нний боксрал Дунияллул чемпионтал Муслим ХIажимахIаммадов ва Шарабуттин Атаев бувкIунни Аьрасатнал жинсирдал яттил ва цIурттал 23-мур ккаккиялийн (выставкалийн). Мероприятиялийн спортсментал бувкIунни аэропортрая вертолетрай Каспийскалийсса Анжи-Ареналийн.


[dropcap]Ч[/dropcap]емпионтал стадиондалий хьунабакьлай бия ккаккиялул гьурттучитурал ва хъамаллурал. Шадлугърай барча буван миннайн оьвкунни хъунмур сахIналийн. Микку ДР-лул ХIукуматрал председатель Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул миннан дуллунни наградартту ва ДР-лул ХIукуматрал ХIурматрал грамотартту.

«Махъсса кIира шинал мутталий боксрал Дунияллул чемпионатрай рурцунни жула Ватандалул – Аьрасатнал гимн. Му хьуссар жула ватанлувтурал гужсса хасиятрайн ва чувшиврийн бувну.
На Сергей Аьлимовичлулгу, ДР-лул ХIукуматрал ва Да­гъусттаннал циняв халкьуннал цIаниятугу хIакьину барча уллай ура жула кIиягу ххаллилсса оьрчI», – кунни премьернал.
ПаччахIлугърал наградар­ттаяр ххишала чемпионтуран ва миннал тренертуран премьернал буллунни жинсирдал куннигу.