Абадссар чувшивуртту

Ххувшаврил байрандалул гьантрай, Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул сипталийн бувну, республикалул шагьрурдай ва районнай най дуссия СВО-лий аьралий бурж бартбигьлай жанну дуллусса аьралитурал аьпа абад буллалисса акция. Ванил лагрулий марчарчарил ула лачIун дунни Мирзаев ХIамзат Микаиллул арс ялапар хъанай ивкIсса къатрай.

[dropcap]Ш[/dropcap]икку гьуртту хьунни Ма­хIачкъала шагьрулул Ленинский райондалул администрациялул бакIчинал кумагчи Гъа­зимахIаммад Аьбдуллаев, Турали поселокрал агьалинащал­сса даврил хьхьичIунма пишакар Аьлиасхаб МахIаммадов, МахIачкъала шагьрулул 9-мур лицейрал директор Шамсият Насруллаева, 9-мур гимназиялул учительтурал коллектив ва дуклаки оьрчIру, ХIамзатлул нину-ппу, уссурвал, дустал ва гъан-маччами.

Къайтагъуллал райондалиясса Микаиллул ва Хъусращиял шяравасса Заретал арс, хъунама лейтенант ХIамзат Мирзаевлул Донецкаллал областьрайсса Красный Лиман шагьрулий хьусса талатавриву къучагъшиврий жан дуллуссар. Ванал чувшиврун бюхттулсса кьимат бивщуну, Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул указрайн бувну, аьпалул хьуну махъ паччахIлугърал ларайсса награда «Къучагъшиврул орден» дуллуссар. ЧIавасса оьрмулий ХIамзатлул бивтсса аьралий ххуллу яргсса ва ялун нанисса никиран эбратрансса бур. Увну ур ХIамзат 1997 шинал. 2014 шинал МахIачкъалаллал 9-мур лицейгу къуртал бувну, дуклан увххун ур А.В. Хрулевлул цIанийсса Санкт-Петербургуллал Материал-техникалул дузалшинна­рал аьра­лий академиялувун. Гьа­­­ри­ца чулуха низам дусса, дуккавриву ва спортраву хьхьичIун ливчусса ХIамзат ларайсса тIалавшиннарду дусса Аьралий академиялувугу яла хьхьичIунма студент ивкIун ур. Шикку дуклакисса ххюрагу шинай ванал ккаккан бувну бур цува вихшала дишин лайкьсса аьраличу ушиву.

Ва Академиягу къуртал бувну бур ХIамзатлул марцIсса ххювардай. Вихшала дишин лайкьсса, жагьилсса аьраличу тIайла увккун ур Самаралийн взводрал командирну. Къуллугърал бурж марцIну биттур буллалисса жагьил ччяни итталун агьну ур. 2020 шинал хъунама лейтенантнал чингу дуллуну, ХIамзат ивтун ур Удмуртиянал Республикалийсса Кизнер шагьрулийсса 53701 аьралий частьрал инженер-штурмовой саперный взводрал командирну. Ванал каялувшиву дуллали­сса взводгу хъинну итххявхсса, хьхьичIунсса аьралитал бусса бивкIун бур. 2021 шинал Тюменнай хьусса Аьрасатнал инженер аьралуннал дянивсса учебный соревнованиярттай цалчинсса кIану бувгьуну бивкIссар ХIамзат Мирзаевлул каялувшиннаралусса взводрал.

2022 шинал январь зуруй роталул командирну тIайла увккун ур ХIамзат Украиннавун. Хасъсса аьралий операция нанисса цалчинсса гьантрая байбивхьуну, ХIамзатлул каялувшиву дуллалисса отрядрал барз ва бачIи бувну бур нигь-ццах дакъа данди дарцIуну, аьралий бигарду биттур буллай. Тай диркIун дур яла къизгъинми талатавуртту нанисса чIунну. РухI-ссихI дакъа, арснал оьвчиннин ялугьлай бивкIсса нину-ппугу, цукуннугу арс ххассал хьунни тIий, рахIат бувккун бивкIун бур. ХIамзат тIурчан, цIунилгу махъунай цала отрядращал Красный Лиманнайсса талатавурттавух гьуртту хьун лавгун ур. Май зурул 21-нний ва махъа-махъ увккун ур связьрайн.

«Жул кулпатраву ХIамзат дянивма арсъя. ХIакин хьунна тIун икIайва 9 класс къуртал баннин. Рязину бикIайссияв арсная хIакин хьунссар, ванал багьу-бизугу духтуртураха лавхьхьусса бур тIий. 10-мур классраву айивхьунни аьраличу хьунна тIисса ихтилатру гьаз буллай. ХIамзат, унгу-унгуну спортрахунгу агьну, цинярдагу нормативру би­ттур дуллай, цала хьхьичI бивхьу­сса мурад бартбигьлан ивкIуна. Ттуяту генерал хьун аьркин­ссар тIун икIайва. Цана цувалу лавгун, Санкт-Петербургуллал аьралий академиялувун дуклан увххуна. Ци чулийгу арснал бувгьусса ххуллуцIун рязий хьун багьлай бия жунгу. Академиялуву дуклакисса шиннардий деканнал, оьвкуну, барчаллагь баян бувна ххаллилсса арс тарбия аврихлу.
Ванан хъинну ххирая аьралий форма. Пахрулий икIайва цала аьралий янналия. Каникуллай шавай аьралий формалуву акъа къаучIайва. Цува дуклай ивкIсса школалийн учительтуращал хьунаакьин лагайва аьралий формагу ларххун.

Арсная ци бусланссарив къакIулну ливчIун бура. ЧIивину унува кьянкьасса хасият ду­сса икIайва», – тIий, буслай бур Зарета.
ХIакьину ХIамазатлул цIа чирчуну дуссар Владимирский областьрайсса Муром шагьрулий тIиртIусса, СВО-рай жанну дуллусса аьралий хIа­писартурал аьпа абад буллалисса мармарчарил улттуйгу. Ирсирай дирхьунссар ХIамзатлун цала бу­ттаяту, полициялул майор Микаиллуяту, Ватандалул буржру хьхьичIун лавсъсса, ун­гу-унгусса хIаписартурал хасият­ру.
Ва ххаллилсса даврил сиптачи хьусса Республикалул БакI­чинахь ва цинявппагу гьуртту хьуминнахь барчаллагь увкунни Мирзаевхъал кулпатрал.