ТIиртIунни аьпалул ула

Дагъусттан Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул сипталийну Ххувшаврил кьинилул хьунин республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни хасъсса аьралий операциялий ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий чувшиврий жанну дуллу­сса аьралитурал аьпа абад буллалисса акцияртту.

Ххуллункьини Къизилюртуллал шагьрулул 5-мур гимназиялий Ххувшаврил байрандалун хас дур­сса линейкалий тIиртIунни 2003 шинал ва школалий дуклай ивкIсса Аьрасатнал аьралуннал чIивима сержант Гъазиев Алик Багьауттиннул арснал аьпалул ула.

Ва агьамсса иширай гьуртту хьун бувкIсса бусравсса хъамаллуравух бия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат ХIажи Биярсланов, Къизилюрт шагьрулул округрал бакIчинал хъиривчу Амирхан Амирханов, администрациялул зузалт, хасъсса аьралий операция нанисса кIанттава бигьалаган бувкIсса аьралитал, Авгъаннал дяъвилул ветерантал, учительтал, дуклаки оьрчIру ва Гъазиевлул мачча-гъанми.

ДакIнийн бутанну, Алик Гъа­зиев хьуссар хасъсса аьралий операциялий Къизилюрт шагьрулиясса чувшиврий жан дуллусса шамилчинма аьраличу. Владикавказуллал пехоталул мотострелковый полкрал минометрал хъунама наводчик Алик Гъазиевлул жан кьурван дурссар июнь зурул 11-нний Запорожскаллал областьрайсса къизгъинсса талатавриву.
Хасъсса аьралий операциялий Донецкаллал ва Луганскаллал агьали нацистътурая тархъан бавриву ккаккан дурсса чувшиврухлу ва къучагъшиврухлу, Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул Указрайн бувну, чIивима сержант Алик Гьазиев лайкь хьу­ссар Чувшиврул ордендалун. Къучагъсса талаталал аьпа абад буллалисса ула тIиртIуссар ванал буттал шяраву Хъусрахьгу.

Жул корр.