Барча унни 100 шинавусса ветеран

МахIачкъалаллал мэр Риз­ван Гъазим­ахIамма­довлул республикалул хъуншагьрулий яхъанахъисса ветерантуравух барча унни Вил­ттащиял шяравасса МахIаммад Къудаевгу.

«МахIачкъалаллал бусравсса гражданин, фронтовик, МахIаммадлул арс МахIаммад Къудаев увну ур 1922 шинал июньдалул 5-нний Вилттащиял шяраву.

[dropcap]Ш[/dropcap]кола къуртал бувайхту ванан учительнал касму ла­хьхьин ччан бивкIун бур. Шяравусса школалийгу зий, Педагогикалул институтравун дуклан ув­ххун ур. Дяъви байбишайхту, ва чувшиврий дяъвилул цIаравух увккун ур. Хъунама сержантнал чиндалуву, битултрал личIисса 95-мур батальондалул талаталал Ххувшаврил кьини Германиянаву хьунадаркьуну дур. Ва лайкь хьусса наградарттавух дур ЯтIул Ттугълил, Чувшиврул орденнугу, Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул 2-мур даражалул орденгу.

Жу дакIнийхтуну барча уллай буру МахIаммад МахIаммадович ва цIуницIагу ванащал ххарину хьунабакьин ссавур дакъа буру: чIал къархьуну ванан 101 шин хъанахъиссар», – укун чивчуну бур МахIачкъалаллал администрациялул хъунаманал цала Телеграм-каналданий.

Жугу барча уллай буру бусравсса фронтовик. Ва 101 шин шаврищал барча увангу мэрнаяр махъун къабагьан махъ буллай буру.