АхъницIунсса маслихIатру

КIулнангу дакIнийн бутан, къакIулминнангу кIулну бикIан – аьрщараву дугьайсса сайки циняв ахънилссаннуйн азарду гьаннаращалли лахъайсса, гьаннарайри дикIайсса. Хъунна­сса агьамшиву дуссар бугьлан хьхьичI гьанна, нигьачIимуницIагу марцI бувну, хIадур баврил.

17_2023_ilchi_int БачIвами гьанна личIи бувара
Агана ахъува дукIува зува бавтIсса гьанна бухьурча, миннува яла хъуними, яла ххуйну чIалачIими язи бувгьуну, бачI­вами личIи баншиврул, цIил щинавун (щинал 100 мл 2-3 грамм цIил дассан дурну) бивчуну, 10 минутIрайсса битира. Щинал ялун бувкми бачIвамири, мигу экьибивчуну, ялун къабувкми бувккун, укуннасса щинай вигулавгун, кьакьан бувара, бугьаннин.

Бугьлан хьхьичIсса шанна этап
Гьанна бугьлан хьхьичI шанна этапрайсса давуртту дурну хъин­ссар: микробирттацIа марцI баву, щинаву пурш лахъаннин битаву ва микроэлементирттал буччин баву. Вай давуртту дувайсса кьяйдардугу чIярусса дур, журив бусанну яла бигьаминнуя.

Гьаннаран – марганцовка
Бугьлан хьхьичI гьанна перманганат калийрал (марганцовкалул) хьхьарасса (1-2%), дахьра ранг хьусса щинаву битан аьркинссар, сельдерей, чимус, салат, кьая, помидор, хъюрув, шагьнал лачIа – 45 минутIрайсса, бадуржан (баклажан), перец, хъахъи къур, калан, гъаран (укроп), къавахъ – 20 минутIрайсса.

Бугьлан хьхьичI гьанна – гъарал щинавун
Бугьланнин гьанна гъарал щинаву ягу бавссусса микIирал щинаву бивтун хъинссар. Щинаву ссятурдий бивтсса гьанна циняв ца чIумал ва анаварну ххяхлай бачайссар.
Гъаралми дакъахьурча, гьанна бичинсса щин хIадур дувара укун: морозильникраву щин микIлачIун дурну, дассан дитира. Дарссуну махъ къатлул температуралийн дияннин гъили хьун диртун, бичира гивун гьанна: хъюрув, къавахъ – 6-7 ссятрайсса, каландалулсса, помидорданул­сса, нисвартилулсса, перецрал­сса, бадуржандалулсса – 10-нния лирчусса ссятурдий. Гьанна щинавун бахьлавгун бикIан аьркин­ссар. Агана гьанна 10 ссятраяр ххишаласса чIумуй битлай бухьурча щинаву, щин гьарца 3-4 ссятравун даххана дуллан аьркинссар, кислородралгу дурччуну дикIан, зиягу къахъанан.
Щинава бувккун махъ гьанна, цахъи лапI учингу бивтун, бугьан аьркинссар.

Гьаннаран – алоэ
Бадуржандалул, каландалул, салатрал гьанна аьваян бивчусса щинавун алоэлул сокрал ца-кIива кIунтIгу бувтIуну хъинссар, вайннул гьанна хъиннува ххуйну ххяххан бувантIиссар.

Луххал щин
Бугьлан хьхьичI гьанна луххал щинаву бивтун хъинссар. Щинал 100 мл 1-2 накьлил къуса луххал хIисавну, хIала дурну, кIива гьантлийссагу диртун, ххуйну хIалагу дурну, дигьин. Бугьлан хьхьичI 4 ссятрайсса бичин шивун гьанна. Укунсса щинаву бивтсса гьанна чара бакъа аьркинсса микроэлементирттал буччайссар.