Кулпатирттахасса аякьалий

Ккуллал райондалий 9-мур майрал байрандалул хьунин хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хъанахъиминнал кулпатирттайх бавчIунни дукиялул кьуцуртту.
Хасъсса операциялий гьур­тту хъанахъиминнал цуппа-ца кулпат къулагъас дакъа къа­личIантIий бур.

Вайннал чIарав ацIаву райондалул бакIчи цайвасса буржну ккаклай ур. Аьра­литурал ниттихъайн, хъаннийн ва ссурваврайн багьлагьи­сса гьарцагу масъала райондалул бакIчинал цала биялалулун лавсун бур.
Цал уттигу Шамил Рамазанов хьунаавкьунни мобилизациялул хьун бувминнал ва хушрай лавгминнал кулпатирттащал.

– Зу ттуйн къаччан мабикIару, чIявуну жучIанма бучIан буллай тIий. На мудангу хIадурссара зул чIарав ацIан, вичIи дишин. Зул ласурваврал хIакьинусса кьини Украиннаву биттур буллай бур цайвасса бурж Донбассрай­сса агьалиналгу, жуллагу паракьатшиврул цIаний. Барчаллагь ласурваврахлу ва арсваврахлу, цIуллуну-сагъну ми ичIунмай зана хьусса кьини дацIаннав зуй, – увкунни Шамил Рамазановлул.
Хьунабакьаврий аьралитурал кулпатирттал барчаллагь увкунни райондалул бакIчинахь цахра дуллалисса аякьалухлу.