Закондалул къаралданий

ЧIяйннал жяматраву чансса бакъар шяраваллилгу, жяматралгу цIа бюхттул дуллалисса, оьрмулулгу, захIматралгу ххуллу лайкьну бивтсса инсантал. Миннавасса ца ур оьрмулул чIяруми шинну закондалул ва низамрал къаралданий авцIуну гьан дурсса Кьурбан Къубалаев.

1951 шинал ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, ца шинайсса шиккува хъунама пионервожатыйну зийгу ивкIун, Кьурбан лавгун ур аьра­луннаву къуллугъ бан.
Зана хьуну махъ увххун ур Ашхабадуллал шяраваллил хозяйствалул институтравун. Вагу къуртал бувну, Дагъусттаннай автобусирттал паркрал хъунаману, «Дагрыба» идаралий хъунама инженерну зий ивкIун ур. Ца ппурттуву республикалул ГАИ-лул отделданий зузисса дуснал, цачIава ларайсса кIулшивуртту ларсъсса зузалт аьркинну бур тIий, Кьурбан Госавтоинспекциялул органнавун кIункIу увну ур. Муния ва тачIав пашмангу хьуну акъар.
Шикку Кьурбан, ххуллул низамрал инспекторная айивхьуну, хъунаманал хъиривчунал, хозяйствалул отделданул хъунаманал къуллугърайн ияннин зий ивкIун ур. Ххуллул низамрава бувксса иширттал чулуха ванал участок яла эбратмур диркIун дур. Ва тагьаргу Кьурбаннул хIарачатрайну хьуну дур. Ва гьарзатрал ялув личIлулну ацIайсса зузала ивкIун ур. Аьрххи-ххуллийн бувкми бала-апатIрая мюхчан баву мурадрай, ххуллурду светофордал дузал бан, ххуллул лишанну дишин, аьрщарал лулттусса ххуллул лахъазан дан ванал хъунма­сса хIарачат бувну бур цува зузи­сса шиннардий. Шикку зий унува, хасъсса кIулшивуртту ласаву мурадрай, увххун ур Бакуйннал автодорожный институтравун. Цува зузисса кIанттурдай ва кIулшивуртту дусса лавайсса даражалул пишакарнан ккаллину ивкIун ур.

1986 шинал ва пенсиялийн увккун ур. Пенсиялийн увккун махъгу даврил опыт бусса зузалайн тапшур бувну бур Дагъусттаннал трансуправлениялул хъунаманал хъиривчунал къуллугъ. 2001-2010 шиннардий ва ивкIун ур ГАИ-лул Ветерантурал советрал председательну. Цала къуллугъирттацIун бавхIуну ва чIявуну аьрххи-ххуллурдайгу уккай­сса ивкIун ур.
– На къаивсса шяравалу дакъассар Дагъусттаннай, – учай Кьурбаннул. Сайки 30 шин дурну дур Кьурбаннул органнаву зий, чIивима лейтенантнал чиндалия айивхьуну, подполковникнал чин ласуннин. Лайкь хьуну ур кIира-шанна «За безупречную службу» медальданун ва цаймигу наградарттан.

Ва ур ДР-лул транспортрал лайкь хьусса зузала, ДР-лул виваллил иширттал органнал лайкь хьусса зузала, Милицанал отличник, ЗахIматрал ветеран.
Кьурбаннуя гъалгъа тIий, букъавсун къабучIир ва мудангу, хIакьинусса кьинигу, цала уссу-ссуннал чул бищай кIануну хьушиву. Укун дакIнийн бутлай бур ссу Муъминат:
«Жул бутта ччяни ивкIуна. Му чIумал ттун дахьра ххюра шин дия. Армиялийсса уссил бутта акъа ливчIсса жу ххари бан, цанма буллусса шагьи цачIу бивхьуну, жун лахха-ликканмур ларсун, посылкартту гьан дайва. Му посылка тIитIлатIисса ххарисса лахIза тачIав ттул дакIния къабуккай. Уссу жун бусса оьрмулий буттан кIанай авцIуссар».
Цала кулпат Лидащал Кьурбаннул, ххаллилсса тарбиягу дуллуну, цала-цала оьрмулул ххуллийн бивчуну бур арсгу, душгу.
Кулпатгу циламур пишалул ххуллий бусрав хьусса инсан бур. Ва бур ккарччал хIакин. ЧIярусса шиннардий зий бивкIун бур Республикалул стоматологиялул поликлиникалий.
Вай гьантрай Кьурбаннул оьрмулул 90 шин бартлаглай дур. Юбилярнан ва щала кулпатран чIа тIий буру цIуллушиву. Уттиния тинмайгу цаннал ца ххари буллай битаннав.