Субботникгу, аьраличу хьунаакьавугу – ца кьини

[dropcap]М[/dropcap]укьра шинал хьхьичI, 2019 шинал апрель зуруй, трассалияту ГьунчIукьатIрал шяравун нанисса ххуллул кIивагу чулий буссия бувгьуну 272 мурхь. Ми цивппагу буссия хас бувну Хъун дяъвилий гьуртту хьусса гьарцагу шяравачувнан ца-ца мурхь хIисаврай. Вай мурхьру бугьаврил сиптачинугу хьуна ГьунчIукьатIрал ккуран, хаснува ккурандалул бакIчи ХIусайнов ХIажибутта. Бувгьу­сса мурхьирдацIун дирзссия цIагу – «Сийлул ххуллу» («Аллея Славы»). Ва аллея тIивтIуссия шадлугърай, чIявусса халкьгу бавтIун. Мурхьругу ххяхлай байбивхьуну буссия.


[dropcap]Ш[/dropcap]анна шинал хьхьичI, ковид сававну «БивкIу бакъа полк» бан къабучIину бивкIсса чIумал, жу, цаппара бавтIун, му аллеялул лахъишиврий дирхьуну кIиттуршунная лирчусса дяъвилий гьуртту хьуминнал суратругу, жунмасса «БивкIу бакъа полк» бувссия микку. Шиккува учин, дукIу, апрель зуруй, аллеялул дайдихьулий щалагу Аьрасатнавухгу, дунияллийхгу цIа ларгсса жула Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлун цIа увкусса мурхьгу бувгьуссия.

2021 шинал кIай бувгьусса мурхьирттава тамансса мурхьру махъунмай буккан багьуна. Ми буккаврил сававгу дия ххарисса – ГьунчIукьатIрал шяравун нани­сса ххуллу хIукуматрал программалий бия ккаккан бувну, гьартагу бувну, асфальтгу бавкьуну, бакьин бан.

Утти, ххуллу бавугу къуртал хьуну, цила кIанайн багьайхту, кIай бувксса мурхьру цIунилгу бугьан багьлай бия. Му бакъассагу, бувгьусса мурхьирттава цаппара кьавкьссагу бия. Мунийн бувну, вай масъалартту щаллу буваншиврул, баян бувну дуссия шяраву субботник дуван апрельданул 15-нний. Тамансса халкь бавтIуна ва кьини субботникрайн. Бия шагьрурдая бувкIссагу, бия шяравува яхъа­нахъиссагу. Ттурша инсан ия учин хьунссар чана-чанну. Ши­ккува барчаллагь учин ччай ура школалул директор Къушиев Маликлухь, дуклаки оьрчIру-душру ва давривух гьуртту хьуну тIий. Хъиннува хъунмасса барчаллагь тIий ура Ибрагьимов Кьурбанаьлихь ва Дандамаев Ширванинахь. Вай кIинналагу, хьхьичI гьантрайва бувкIун шяравун, аьркинмур щаллу дурну дия: бугьан­сса мурхьру, щин дуцинсса шлангру, мурхьирдал лагма дугьан­сса муххал къери, ми цIакь дансса арматура, лухIи аьрщи ласунсса кIану ва цайми мюрш-кьюршгу. Вайннан цанмагу хъинну ххуйну кIулли мурхьирдал хIалгу, ми цукун бугьан аьркинссаривгу.

Цинявппагу субботникрайн бувкIми бия зий хъунмасса гъираращал, цаннащал ца бавкьуну. Кув бия хъунтIри дуклай, кув лухIи аьрщи ххилай, кув щиналсса буллай. Цаягу инсан даву дакъа акъая. Сайки 90 мурхь бугьарду ва кьини, лагма чапардугу дурну, гьарца мурхьирачIан щин рутIинсса шлангругу диян дурну.

Даву къуртал хьун хъунма хIал къаливчIсса чIумал баян бувна Украин аьрщарай нанисса спецоперациялуву гьуртту хъанахъисса жула шяравачу Кьадиров Рашид, ца-кIива гьантлийсса отпус­калий итаавкьуну, шавайн най, Хъун ххуллийсса Гаражрайн иявай ур куну. Га цIана цинявппагу бавчуру Гаражрайн Рашид хьуна- акьин. БакIрайра хIадур дурсса гармун-ччергъилугу дия усттар­сса руцултрал – ХIажиев Тажу­ттиннул ва Дандамаев Закарижанал каруннахь. Рашид машиналува уккайхту, цаппараннаща макь дугьан къархьуна. Му дия макь хIаласса ххаришиву. Ттунна му ппурттуву дакIнийн дагьуна ттулла оьрчIнийсса чIунну. Га чIумал, цу-унугу шяравату армиялийн къуллугъ бан тIайла уклакийни, щалла щар дуккай­ссия га тIайла уккан. Мукун ва кьинигу бучIия учин, щалла щар дурккун дия куну. Ххуйсса ссухIватгу хьунни ххуллийва, балайрдугу хьунни. Щил буллурив къакIулли, Рашидлул ниттихь Залинахь ххуй­сса тIутIал кацIгу хьунни. Цува Рашидгу ия аххана хьуну чIалай, оьрус мазрай учай «возмужать» хьуну куну.

ДакIний личIансса суратругу рирщуну, кув шаппа-шаппайн, кувгу субботникрайн, лирчIсса чан-кьансса даву къуртал дан, бавчуру. Аьрая увкIсса Рашидлунгу чан-кьансса даву дан диривунни субботникрай, ца-кIира арматура рищун. Гъирарай зийгу ия.

[dropcap]В[/dropcap]а куццуй ххариссагу, мюнпат буссагу хьунни ххуллункьини ГьунчIукьатIрал шяраву. Хъирив кьини ахттакьуннай шяраваллил клубраву хьунни Рашидлущалсса хьунабакьаву. Клуб бия бувцIуну халкьуннал. Цал хъунмасса экрандалий ккаккан дурна Рашид хIаласса суратру, видеортту. Ххуйсса махъру лавхъуна шяраву хIурмат бусса хъуначу Дандамаев Сократлул, шяраваллил администратор Штанчаев МухIадлул ва цаппара цайминналгу. Бувуна ихтилат цала Рашидлулгу, дуллуна жавабру буллусса суаллахьхьун. Бусанна ши­ккува Рашидлул дурсса къучагъшиврухлу буллушиву Георгиевский крест ва Жуковлул медальгу дулун кка­ккан дурну душиву. ЦIуллу аннав, Рашид! Ина вания тинайгу гьарца лавгсса аьрххилия дакI ххарину, сагъ-саламатну нитти-бутталгу, жяматралгу ялун ияваннав! ХьхьичIвагу увку­ссия, уттигу тикрал банна, ва нанисса спецоперациягу бюхъай­ссаксса ччяни жунма аьркин­сса куццуй къуртал хьуну, цинявгу тикку гьуртту хъанахъими дакIругу ххарину, лажиннугу кIялану цала-цала шаппайн зана хьуннав куну!

Субботникрайн кIура баллай, учин ччай ура ГьунчIукьатIрал шяраву вания традиция хьуну дур куну. Цинявгу субботникрай гьурттушин дурминнан хъунмасса барчаллагь! Умуд бур, мукьахунмайгу вава куццуй, бавкьуну, хIалану, кувннал чIарав кув бавцIуну, даву дуван жямат буккаванссар тIисса. Укун ххуй-ххуйсса давуртту гьарза хьуннав. Гьарцагу лакрал шяраву узданшивугу, щюллишивугу ххишала хьуннав!

Зиябуттин ХIажимирзаев,
Дагъусттаннал лайкь хьусса строитель