ЩихачIав къалавхьхьусса министр

Дагъусттаннал ва лакрал миллатрал ххаллилсса арс, Да­гъусттан Республикалул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадовлун вай гьантрай бартларгунни ниттил увну 65 шин.


Аьвдурашид МахIаммадов кIицI бувсса къуллугърай ав­цIуния шинай Дагъусттаннай сакин хьунни муниннин жува цинявннал, ца зумату кунна, чIа тIий бивкIсса паракьатшиву, щаллу хьунни вари чинсса нигь дакъа, ццах бакъа ялапар хъанансса шартIру.
Ванал, махъ бакъа, чIалачIи бунни оьрусрай учайсса «один в поле не воин» тIисса калима кув чIумал «щялмахъссану» лякъин бюхъайсса душивугу. Му мукунгу бикIайссар, агарда ишру бартбигьлагьима ххишаласса пагьму-гьунар буну ля­хъан увсса ухьурча. МахIаммадлул арс Аьвдурашидлул ляличIисса гьунарданийн вих бакъасса инсанталгу хIакьину Дагъусттаннай (Дагъусттаннал кьатIувгу), хъинну чансса бакъа, бакъасса ххай буру.
Цува Лакку кIанттуя яувцун чIярусса шиннардий яхъанай ивкIун унугу, ва ур цала буттал билаятрал хIакьсса патриотгу, Кьукуннал жяматрал дахIалай чинсса арсгу.
Ца ихтилат багьсса кIанттай Аьвдурашидлул увкуна, ацIра­хъул шинну Дянивмур Азиянавугу дурну, цалчин Лаккуйн увкIун, цала буттал шяраваллил дазуйн ивсса чIумал, кIа усса кIанттай аьрщарайнгу агьну, аьтIун ивкIссияв куну. Му гьарцаннаща дан шайсса аьтIаву дакъар, му Заннал ххуллийсса аьтIавур.
ХIурмат лавайсса Аьвдурашид!
Ина дунияллийн увксса кьинигу барча дуллай, чIа тIий буру вин чIярусса цIуллусса шинну, цIу-цIусса тIайлабацIуртту, ххари-хъиншивуртту! Вила чумартсса ва чувшиву ххисса дакIнин лавхьхьусса кьисмат чан къабаннав вин тачIаввагу!

«Илчилул» коллективрал цIания Руслан Башаев