УвчIунни Ккуллал райондалул бакIчи

Шамил Рамазанов

Апрельданул 24-нний Ккуллал райондалий хьунни администрациялул бакIчи увчIлачIисса батIаву. Конкурс хьунни чIурду аьлттуну булаврийну. Депутатътурал, цалийн бувкIун, чIурду буллунни хIакьину вара даврий зузисса Шамил Рамазановлухлу. Ва увчIунни кIилчинмур срокрайн – ххюра шинайсса.


Райондалул бакIчинал був­чIавурттайнсса конкурс баян бувну бур мартрал 28-ннийва. Заявкартту дуллуну дур мукьа кандидатнал. Конкурсрал лагрулий хIисавравун лавсун бур гьарцагу кандидатнал бияла. Инаугурациялий депутатътурал лавайсса кьимат бивщунни Шамил Рамазановлул ххюра шинал мутталий бивхьусса захIматран, дурсса давурттан, миннувух хьхьичIунну ккавккунни райондалул социал-экономикалулмур бутIа хьхьичIунмай шаву.
БувчIавурттал ахирданий Шамил Рамазановлул барчаллагь увкунни бавтIцириннахь,чIарав бацIаврихлу ва уттигу цал цайнна дурсса вихшалдарахлу.


ХIурмат ххисса Шамил Рустамович! «Илчилул» щалагу коллективрал чулухатугу барча буллай буру вил къуллугъ, барачатну бугьаннав. Ина цIана ура оьрмулулгу, иширтталгу аргъираву. ТIайлабацIу баннав! Ина буллалимуницIун ва бан дакIниймуницIун кабакьиннав Занналгу!
«Илчилул» редакция