ЦIуну бувсса оьрчIансса хIаллихшинну

Гьашинусса шинал уттинин Дагъусттаннал социальный фондрай тIиртIунни цIуну бувсса оьрчIансса СНИЛС-рал номердугу бусса 321 азарда лицевой счетру. Нитти-буттан бигьашиву хьунни, Социал фондрайн хасъсса аьрзри чичин къабувкIунма, цIуну бувсса оьрчIан лицевой счетру тIитIаву.

«2020 шинал июль зуруя тийнмай байбивхьуну буссар, аьрзри къабуллунма, цIуну бувсса оьрчIан лицевой счетру тIитIлай. 2020 шинал тIиртIуну дур 650 азарда лицевой счет, 2021- 2022 шиннардий 1, 13 ва 1, 15 млн. ЗАГС-рал реестрдания Социал фондрайн информация бучIайхту, лицевой счет тIиртIушиву исват буллалисса информация букIлай бур «Госуслугирттай» тIивтIусса ниттил «личный кабинетравун».

«Госуслуги» дакъасса нитти-буттаща цIуну бувсса оьрчIан СНИЛС ласун бучIан бюхъайссар Республикалул социал фондрал клиентътуращалсса къуллугърайн ягу МФЦ-лийн, паспортращал ва оьрчIал свидетельствалущал. Страховой номер булунтIиссар аьрза булун бувкIсса чIумал», – буслай бур пресс-службалул зузала.