Сергей Меликовлул барча унни ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов

Сергей Меликовлул барча унни  ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов

– ХIакьину юбилей кIицI лаглай ур, цала оьрмулул чIяруми шинну халкьуннаха къуллугъ буллай гьан дурсса, Дагъусттаннал виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов. На ххариссара чIярусса шиннардил лажиндарай ттула укун хъинсса, вихшала дишин бучIисса, чIумул ва оьрмулул иширттал ххал ивгьусса дус уну тIий, – чичлай ур Сергей Меликов цалла Телеграм-каналданий.

Региондалул бакIчинал кIицI лавгунни Аьвдурашид Ма­хIаммадовлул ихтиярду дуруччай органнаву, юрисконсультная министрнал къуллугърайн ияннин, лайкьсса ххуллу бивтшиву.
– Оьрмулуву цикссагу захI­матшивурттащал хьунаакьин багьунни ванан, амма Аьвдурашид МахIаммадовлул, цала буржгу, хъагу бурувччуну, ми кьинирду лайкьну лархъунни. Дагъусттаннайгу, Дагъусттаннал кьатIувгу ва кIулссар хIакьсса патриот, цала махъ бацIан бай­сса аькьилсса каялувчи, Дагъусттаннал халкьуннал лайкьсса вакил хIисаврай.
Ххирасса Аьвдурашид Ма­хIаммадович, барчаллагь чIярусса шиннардий дакI марцI­ну бивхьусса захIматрахлу. Вилгу хIарачатрайнур хIакьину Дагъусттаннай паракьатсса оьр­му бусса. ЦIанагу, ведомстволул зузалт, вих бурувгун, агьалинал вихшала ва хIурмат лайкь банну зий бур.
ДакIнийхтуну чIа тIий ура вин цIуллушиву, хъиншивур­тту, дакьаву, – увкунни Сергей Меликовлул.