Вил канил сахаватлувшиву аьралитурачIангу дирссар

Бадуржигьан Рамазанова

Жула инсантал ка-кумаг бан хIадурсса бушиву цимилгу исват хьунни Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса операциялуву гьуртту хъанахъисса аьралитуран буллалисса личIи-личIисса ихIсандалул акциярттайну.

МахIаттал хьунсса зат бакъар, цила дугъришиву ва чумартшиву ва ххуллухьгу ккаккан даву Каспийск шагьрулий ялапар хъанахъисса уздансса лакку хъамитайпа Бадуржигьан Рамазановал.


[dropcap]Ч[/dropcap]Iяйннал шяравасса ХIа­мидлул ва СахIивлул душ Бадуржигьан чIявучин кIулссар цила харжирацIух дуллай бивкIсса личIи-личIисса ххаллилсса акциярттал сиптачину.
Рамазан зурул байран гъан хъанахъисса гьантрай Бадуржигьаннул оьвкунни: «Ттула кулпатрал чулуха чIиви-хъунсса ссайгъат жула аьралитуран гьан бан дакIнийн багьуннича, кумаг бара тайнначIан тIайла буккан», – тIий.

Хьхьуния кьини дурну, Бадуржигьаннул шавхьун бия биялсса аьрайн гьавккури, ба­къухъ ва натIухI. Машан лавсун бия чассагул къуршив ва нацIу-кьацIуртту. ДакIнийхтуну ниятгу дурну, арснал Саэдлул оьрчIал аьралитурачIан чивчусса чагъаргу бивхьуну, кIира хъуннасса посылка хIадур дурну дия Бадуржигьаннул.
Посылкартту хIадур дурну махъ ванихь: «Мукьва-ххюва гьантлува аьралитурачIан диян данну», – куну бур. Байрандалийн куну оьрчIру ххари бан ният дурну бувсса захIмат зия гьанссар тIий, ва хъювсул буклай бивкIун бур. Му ишираву хъирив бивзун, кумаг барду Бадуржигьаннун аьралитурачIан посылкартту чIумуй тIайла дуккан.

[dropcap]М[/dropcap]ахъунмай оьвкунни, дунияллийцири зукьлурдугу буллай: «Зу на мурадрайн биян бунна, бигьалаган бунна, дяъвигу къуртал хьуну, жула оьрчIру зана хьусса чIун дучIаннав», – тIий.
– СВО наниссаксса хIаллай, жува аьралитурал чIарав бацI­лай бикIан аьркинссару. Цанчирчан, хIакьинусса кьини жущара миннан дан бюхъайсса хъиншиву кумаг бан хIадурну бушиврувур дусса, – тIий бур Бадуржигьан.
Укун, сахаватлувсса ниттихъал дуллалисса дугърисса тIуллал жула жагьилтуравун гьавас бутлай бур аьралий бигарду биттур бан ва патриотътал бушиву ккаккан бан.