АхъницIунсса маслихIатру

ТIабиаьтрал низамрайн бувну дуркIунни инт – аьрщи ххираминнан буллунни давран. Кьаркьсса къяртри-хъицIив кьувкьуну, бугьайми мурхьру бувгьуну, бувгьуми кIяла бувну махъ хIадур дуллан аьркинни аьрщараву дугьаймур, вайннул гьанна. Дугьаймур укунна аьрщаравун дирчуну кьаритаяр, ххуйсса бакIлахъия ласунсса ххишаласса хIарачат буван аьркинни жува.

Чимус

Чимус (щюллишиврун бикIу, бакIру хьун буванну бикIу) къабугьайсса хъузала нажагьсса акъа акъахьунссар. Бигьанна ххяххан дувайсса ва ахънил­ссаннулгума цал-цал бюхъай лащинсса бакIлахъия дулун. Мунияту, чимус бугьлайнагума итталу бугьансса кIанттурдугу бур.

* * *
Чимус бугьан аьркинссар аьрщи 10 см куртIшиврий 11 градусраяр лагь дакъасса температуралул гъили хьуну махъ.

* * *
Чимус, бюхъавай, бугьан къабучIину бур хьхьичIмур шинал чимус цуппа, лаччи, хъахъи къур, сельдерей, кьая бувгьуну бивкIсса кIанай.
Чимус ххуйну ххяххайссар нувщи, хъюрув, помидор, бадиржан, болгар перец, къавахъ бувгьуну бивкIсса кIанай.

* * *
Бугьан нанисса чимус гъилисса кIанай ябуван аьркинссар. Бугьан нюжмардул, кIиннил хьхьичI хIатта лавхъсса батареялучIа, пачличIагума бивхьуну хъинссар.

* * *
Бугьан аьркинссар аьллан къабивкIсса, аьй дакъасса, кIукI­лу къалавгсса чимус.

* * *
Чимусун къаххирассар кьурчIисса ва ларсса, мукунна щин дацIлацIисса лагьсса кIанайсса аьрщи. Аьрщи кьурчIисса душиврул лишаннурив дикIайссар укунсса: ялтту­сса мяххилул уртту, ялттусса чаннасса къат, хъунтIуллив дагьсса кIанттурдай дарцIусса сси багьсса щин.

* * *
Чимус бугьан аьркинссар баргъ ххуйну биллалисса, хъатругу тарисса кIанай.

* * *
Чимусул бакIру хъуниссаксса кувнничIату кув архну бувгьуну хъинссар, мюрщими – гъанну.

* * *
Чимус кьаяращал чIаххуврай бувгьуну хъинссар. Чимусул чIаравсса кьая хъиннува нахIусса шайссар.

* * *
Чимус лув-ялув 3-4 шинай цава-ца кIанай бугьан къабучIиссар, ванил лап чIукьа дуккан дувайссар аьрщи.