Меценатътурал чулухасса ка-кумаг

Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалия уттигу тIайла бувккунни СВО-лий гьуртту хъанахъисса жула аьралитуран кумагрансса кьайлущалсса машинартту. Ва ххуллухь аьралитуран чирилунсса кумагру бунни «Маленькая страна» ттучандалул ва «Вианор» Шинардал центрданул заллу АхIмад Ордашевлул.

ЦIуссалакрал райондалул чулухасса Халкьуннал Мажлисрал депутат Аслудин Аслудиновлулгу цала уссурвавращал аьралитуран гьан бунни нувщи ва хIачIайсса щин. Аьралитуран ка-кумагру бувсса кIиягу спонсор ур ЦIуссалакрал райондалийсса Гьамиящиял шяравасса.

Шиккува кIицI лаган, махъсса ппурттуву ялу-ялун чIяву хъанай бур хасъсса операциялуву гьуртту хъанахъисса аьралитурал чIарав бацIан, кумагру бан ччисса инсантал.
ЦIуссалакрал райондалул администрациялул каялувчитал барчаллагь тIий бур, аьралитуран ка-кумагру буллай, чIарав бацIлай бивкIсса цинявппагу инсантурахь.