Жунма мачча хьусса аьралитуран ссайгъатру

Зурул хьхьичI, 247-мур гвар­диялул десантно-штур­мо­вой Кавказский казачий полк сакин хьуну 50 шин шаврицIун бавхIуну, Дагъусттанная вайннан гьан бувссия гуманитар кумаг.

Вай гьантрайгу жула Виричу НурмахIаммад ХIажим­ахIаммадовлул каялувшиннаралу диркIсса 5-мур десантно-штурмо­вой роталун Дагъусттанная гьан бувну бур ссайгъатру.
Роталул аьралитал хIурматрай дакIнийн утлай бур жандалия ка ларсун цала аьралитал ххассал бувсса къучагъсса командир ва дакI тIайласса дус.
НурмахIаммадлул аьпалун, вай жунма жула ВиричунайхчIин мачча хьусса аьралитуращал муданнасса дахIаву дурну, миннан ци аьркин дагьлай дурив кIул бувну, уттиния тихунмайгу кумаг буллан тIий бур Да­гъусттаннал халкь. Жула Нур­махIаммадлущал талай бивкIсса подразделениялул аьралитал жунма ляличIину ххирасса бур. ЧIа тIий буру вайннан къучагъшиву ва аьралий къуллугърал ххуллий тIайлабацIу.