ЗахIматрайну лайкь бувсса хIурмат

Кулпат РайхIанатлущал

[dropcap]О[/dropcap]ьрмулул ххуллий дурхIусса захIматшивурттал сасан був­сса жагьилтурая хьуну бикIай бусравсса инсантал. Дяъвилия махъсса захIматсса шиннардийн оьрчIшиву тIайла дарцIусса, чIавасса оьрмулий захIматрал кьадру кIул хьусса, яхI-къириятрай оьрму бувтсса адамина ур Ккуллал шяравасса Давдиев Кьурбан Аьбдуллагьлул арс.

Кьурбан увну ур 1939 шинал апрель зурул 8-нний Ккуллал шяраву. Нину дунияллия ларгсса чIумал ванан диркIун дур 5 шин. Кулпатраву бивкIун бур 8 оьрчI. Мюрщисса оьрчIру баябалну ливчIсса бавну, та ппурттуву армиялийн лавгун ивкIсса вайннал ппу зана хьуну ур шавай.

Ккулув Кьурбаннул бувккуну бур ацIва класс. Дуккаву къуртал дайхту, ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссаккуллал шяраву трактористну зузисса ни­ттиуссил ва увцуну ур цачIава зун. НиттиуссичIа прицепщикну зий унува, лавхьхьуну бур ванан трактор дачин дан. Ца ппурттуву, Хасаврайн базаллувун лавгсса чIумал, Кьурбаннун бакIрайн багьну бур Механизациялул ва шяраваллил хозяйствалул училищалуву дуклаки­сса цала шяраву оьрчIру. Училищалувун уххан ччисса цала пикрилия Кьурбаннул бувсун бур ниттиуссихьгу. Кьурбангу увцуну, лавгун ур училищалувун. Гикку Кьурбаннухь цIувххуну бур цими класс къуртал бувссар, ци кIул­шивуртту дур куну.

– АцIва класс къуртал бував, чунчIавгу дуклан къаувхра, – куну бур Кьурбаннул. Цува тIурча, та ппурттуву, Москавуллал Художествалул академиялул институтравун документру буллуну, ялугьлай ивкIун ур тиха оьвчиннин. Академиялува оьвкуну бур, артист хьун ччай ухьурчан, ххюва-ряхва инструментрай руцин кIулну бикIан аьркин­ссар тIий. Муния пайда къавхьуну бур.
Училищалул мастернал, тракторгу ккаккан дурну, цIувххуну бур ванахь хьунссарив къур дан куну. Опыт бусса трактористнал кунна, Кьурбаннул трактор, къургу дурну, ккаккан був­сса кIанттурдайх усттарну дачин дурну дур. Ва хIадурнувасса тракторист ур куну, вайми январьданий кьамул байни, Кьурбан ца зурул махъ, февральданий, кьамул увну ур.
Училищагу ванал марцIсса ххювардай къуртал бувну бур.

[dropcap]З[/dropcap]ун ивкIун ур, хьхьичIавагу цу­ва практикалий ивкIсса, ЦIу­ссаккуллал МТС-рай. Цаппара шиннардива, къутаннай трактористътал аьркинну бур тIий бавну, лавгун ур. ХIарачат ялттуну зий ивкIун ур Бабаюртливгу. 1958 шинал Кьурбан увцуну ур армиялийн. Гиккугу ва най унува аьралий автошколалийн увцуну ур. Полкравусса автошколалий ряхва зуруй ккалайгу ивкIун, ивтун ур роталул командирну. Армиялия зана хьуну махъ дуклан ув­ххун ур Азирбижаннал политехнический институтрал механизациялул факультетрайн. 1966 шинал хьхьичIунсса хIасиллащал къуртал бувну бур ва институтгу.

Муния махъ зун ивкIун ур МахIачкъалаллал аэро­портрал автобазалий ин­женер-механикну. Шикку цаппара шиннугу дурну, кьамул увну ур Автодорожный техникумравун (цIанасса Автомобильно-дорожный колледжравун). ХIал бавкьусса, ххуйсса кIул­шивуртту дусса пишакар ца­чIана зун учIаврия ххари хьуну бивкIун бур техникумрал зузалт. ХIасил, чун гьарчангу, ва цала кIулшивурттайну мудангу тIалавну ва бусравну ивкIун ур.

Техникумраву ва дихьлай ивкIун ур машинартту бакьин баврил, автоперевозкартту, технический обслуживание даврил, автомобильлал теориялул ва цаймигу дарсру.
Курсовой ва дипломный давуртту чичлачисса чIумал, аьркинсса луттирду, материаллу дакъа, студентътуран ми дуллан захIмат хъанахъишиву бувчIлай, Кьурбаннун пикри хьуну бур оьрчIан кумагрансса методикалул жуж итабакьин. Ванал канила бувккун бур «Ремонт автомобилей и двигателей», «Дипломное проектирование ремонта автомобилей» тIисса учебникру. Вологда шагьрулий­сса «Инфра-Инженерия» типографиялий цала харжирацIух итабавкьуну бур «Ремонт автомобилей и двигателей» тIисса элмийсса пособиягу. Вай луттирдугу ванал бавчIуну бур республикалул техникумирттал, Шяраваллил хозяйствалул академиялул студентътурайх.

Ванал итабавкьусса луттирай дакI даркьусса типографиялул директорнал Кьурбан цащала хIала-гьурттуну зунсса кьутIи дуллай ивкIун ур.
ЦIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиврийн бувну, цIанасса ппурттуву Кьурбан цува дуллай ивкIсса элмийсса давур­ттурагу бакIуйн дуккан дан хъанай акъар.
ХхюцIаллахъул шиннардил мутталий колледжраву зий бивхьусса захIматрахлу дуллуну дур ванан «ДР-лул лайкь хьусса учитель» тIисса бусравсса цIа ва диялсса ХIурматрал грамотартту.
Цума-цагу инсаннал оьрмулуву агьамсса кIану бугьлай бур бавкьусса, кувннан кув був­чIайсса кулпатрал. Оьрмулухунгу, цIанагу Кьурбаннул чул бищай кIанунугу, дакI тIайласса кумагчинугу, маслихIатчинугу бур ванал кулпат РайхIанат.

Увсса кьини барча дуллай, чIа тIий буру Кьурбаннун цIакьсса цIуллушиву, кулпатраву нахIу-хIалимшиву.