Зунттал агьалинан кумагрансса проект

[dropcap]З[/dropcap]унттал щархъаву ялапар хъанахъисса, цала даву тIитIин ччисса инсантуран кумаг хIисаврай гьашину республикалул бюджетрава итабавкьунни 900 миллион арцул. Программалул лагрулий, ишбажаранчитураща бакъассагу, тIювалул хозяйстварду дусса инсантуращагу ишла бан бюхълай бур хIукуматрал чулухасса кумаг. ЦIанасса ппурттуву республикалий давуртту дакъасса инсантал хъунмурчIин бур зунттал кIанттурдай ялапар хъанахъисса. Давурттах луглай, шагьрурдайн бизлай, шяраваллу кьаритан багьлай бур инсантуран. Сайки бачIи Дагъусттан бур зунттал районная сакин хьусса.

– Хъуннасса къулагъасрайн ласун аьркинну бур щархъаву тIювалул хозяйстварду дачин дурсса инсантал. Вай хозяйствардан ч1ири техника машан ласун кумагрансса субсидиярттан ккаккан дурну дур 200 азарда къуруш. Мукунма субсидияртту ккаккан бувну бур багъру бугьан ччиминнангу. ТIювалул хозяйствардан буллалисса кумагру бур сайки 500 азарда къурушрайн бивсса, – увкунни ДР-лул экономикалул министр ХIажи Султановлул.

Продукты ядуллансса логистикалул центрдал, теплицардал строительстварду дайдихьлахьисса ва дуки-хIачIия итадакьаврин аьркинсса оборудование машан ласласисса ишбажаранчитуран кумагрансса субсидиярттан итадакьлай бур сайки 3 миллион арцул.
Дур цамургу, «Местные инициативы» тIисса, республикалул бюджетрава 200 миллион арцул итабакьлакьисса проект. Ва проектрал кумаграйну ремонт ва строительстварду дан бюхълай бур социал инфраструктурардал объектирдай. Проект дузрайн дуккан дуллай бур муниципал бюджетравасса ва меценатътурал ягу жяматрал дартIсса арцуйну. Муния махъ, жяматрал хIукмулийн бувну, язи дугьлай бур ремонт ягу строительство дансса объект.

– ЗахIмат хъанай бурив меценатътал лякъин?
ХIасул хъанай бур укунсса суалгу. ДР-лул Экономикалул министерствалул зузалтрал бусаврийн бувну, чIявуми инвестортал бур цивппа ва программалувун багьну ччисса.
– Щархъаву тамансса бур хьхьичIунну бизнес дачин дур­сса. ХъунмурчIин вай хIадурну бур шяраваллил ахIвал къулай баву мурадрайсса давурттавух хIала буххан. Укунмагу зунттал щархъавусса инсантал бикIай цала харжирацIух щин дуцлай, ххуллурду бакьин буллай. Утти укунсса инсантуран хIукуматрал чулухасса кабакьу ххишала хьунтIиссар. Жяматраву яла машгьурми сиптарду дур ххуллурду бакьин баврицIун дархIусса.

Цинявннан кIулсса куццуй, хIакьину хъинну машгьурну дур этнотуризм. Туристътал заназисса зунттал щархъавусса ххуллурдугу лащинсса тагьарданий бур. Федерал ва региондалул программарттал лагрулий цIу буккан бан яржа къабивсса ххуллурду бакьин баврин ва программалия хъунмасса кумаг хьунтIиссар, – увкунни ХIажи Султановлул.