Лаккуйнгу газ буцинтIиссар

Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул ва «Газпромрал» ПАО-рал цIакь дунни республика 2021-2025 шиннардий газрал дузал даврил программа.

[dropcap]В[/dropcap]а программалийн бувну, Дагъусттаннал 27 райондалийсса 200-нниха лирчусса шяраваллавун газ буцин най бур. Аьщуйн щуну учиннив, цIу буккан бувсса ва документрайн бувну, 211 шяравалу ккаккан дурну дур ялун нанисса 3 шинал мутталий газ буцин. Утти­нин газ бувагу къабивкIсса 7 райондалийнгу буцинтIий бур: Агъуллал, Рутуллал, Гъуниннал, УнцIукIуллал, Лакрал ва Ккуллал.