«Ттун ттула пиша ххирар»

Аьбдул Аьбдуллаев

Вай гьантрай ттун, ца ттула гьалмахчунащал, массажистначIан гьан багьуна. Ва КIамахъаллал шяраватусса лаккучув Аьбдуллаев Аьбдул ур. Ванал идаралий лархъун дур «Медиум» – альтернативный медициналул центр» тIисса чичру. Нава Редукторный поселокрай яхъанай унугу, ва центр ци давриха зузиссарив ттун къакIулссия. Шивува бия, гирудотерапия тIий, пиявкарттай хъин буллалисса кIанугу. Аьбдуллущал кIулгу хьуну, уртту-щинал чяйлухун жул дянив хьуна чIиви-хъунсса ихтилат.

– Аьбдул, буси вила оьрмулия, дуккаврия, даврия.
– МахIачкъалалив на бувкку­ссар 38-мур школа. Ттул нину, цила чIумал хьхьичIунмунин ккаллисса, КIамахъаллал, Ппалассуннал колхозирттал председательну ивкIсса Муртазялил душри. Мединститутравун увхра 1985-ку шинал ва къуртал бував 1992-кусса шинал. Яла армиялийн къуллугъ буллан увцуссара.
Муния махъ нава зун тIайла увксса шагьрурдай – Москавлив, Санкт-Петербурглив, Нижний Новгородрай, зий ивкIра духтурну, миккува массажистшивугу дуллай. 1995-ку шиная шийнай зий ура мува пишалий МахIачкъалалив. Зий уссияв Портрал азарханалий, Кьасумкантуллал райондалий «Кпул-Ятар» санаториялий. ЦIанасса чIумал зий ура ХIажи Булачлул кучалийсса «Медиум» поликлиникалий. Уртту-щин датIин, районнайнгу лагайссара.

– Аьбдул, нава биолог унугу, ттун ххуйну къакIулли массаж цими журасса бикIайссарив…
– Массажру бикIайссар точечный, антицеллюлитный, хондроз, сколиоз, бурхIал грыжа, седалищный нерв хъин байсса ва цаймигу.
На хъин байссар лечебная гимнастикалий ва йогалий.

– Вила кулпатраягу учи ца-кIива махъ.
– Ттул 4 оьрчI бур. Хъунмур душнин 22 шинни. Мунил бувккунни Политехнический колледж, зий бур модельерну. Арс ур 18 шинавусса, кIава колледжраву радиотехникалул факультетрай ккалай ур, вайми школалий дуклакисса бур.

– Рязину лагайрив вичIату къашайшалт?
– Ттун ттула пиша хъинну ххирассар. Щала мурадгу ттул – пациент хъин аву, рязи авур. Ми рязину лагаврицIун, цащала цаймигу бувцуну бучIайссар. Гьарца увкIсса ацIуннава мяйва бунугу хъамитайпа бикIай. ЖучIара арамтураннияр жан ххирар хъаннин. Арамтурал цахвасса бургаву хьхьарасса дур. Жул поликлиникалий цIуллушиву дуруччаврийн дагьай­сса гьарца шартI дуссар. БучIай ххалаххив бан, капельницарду дишин, ма­ссаж бан.
Аьбдул инсаншиврул бутIа ххину-ххишалану буллусса, хIал бавкьусса, цала даву усттарну дайсса хIакин ур.
Кабакьиннав Занналгу ина дуллалимуницIун!

Ихтилат бувссар
ХIусайн Давыдовлул