ЧIаландаран хьусса хIухчил чIапIив

Гьашину Лаккуйсса гъи хъанай дур дюхлулсса. Нажагь ца-ца кьини кIири барча бакъа, кIиришиву мукссара дакъар. БакIрайра гъараллу дакъа диркIун, яла къурагьшиврул хъирив рахIматрал гъараллу ларчIун, уртту-щин кусану дур. Шяраваллавусса инсанталгу, ххулув баврил чулуха цивппа авара хьуншиву чIалай, машан ласлай бур арнил кIанттая.

Амма ттул хIакьинусса ихтилат махъсса зуруй бювхъу­сса хIухчил чIапIаятур. Инттухуннай дакъа гьаз хьун къархьусса ххяххия, вана утти, гъараллу ларчIун ца-кIира кьини гъилисса шайхту, чIаравсса урттуяр лахъи дурккун, вана жу шикку тIисса кунна, янилун дагьлан диркIунни. Гьай-гьай, ттун ихтилат буван ччива вай хIухчил чIапIив жула чур­ххан хъинну дармансса бушивриятугу. Буниялагу, Аллагьнал цIуцIавуртту инсаннан дуллуну духьурчагу, гай хъин дайсса дарув-дарманнугу жула ччанналува хIасул бувну бур. Дарув-дармансса урттул чулуха Лакку билаят, явара, хъинну авадан­сса кIану бур. Циняв аптекарттай дахлай дикIайсса ххяххияр­тту жучIара чIярусса дур.
Ца укунсса ттула оьрмулуву хьусса ишираягу бусан ччива.

Ца чIумал на МахIачкъалалия Дарбантлив «ЛАЗ» автобусрай най уссияв. Къаякантлиягу ливчуну, Герга тIисса шяравалу дитайхту, чIарах бувк­сса машиналул янила ливчусса чарил чIучIа, шофернал чулий­сса чIавахьулттил пюрунгу гъавгъун, махъва-махъсса скамейкалий щяивкIсса ца адаминал иттацIанттуйн щуну, щаву дуруна. Автобусраву­сса пассажиртал, цизунссарив къакIулну,гьанавиххи хьуну бия. На, кьатIув увккун, ххуллул чIарату хIухчил чIапIив бувну, щаву дирсса инсаннал бакI ма­хъуннай лахIан дурну, щавулий чIапIи бивхьуну, оь бацIан був­ссия. Циняв бия на хIакин ухьун­ссар тIий. Гьай-гьай, нагу, ури бувну, нава хIакин ушиву бувсъссия. Химиялул лагрулий бувсса дарувгу бакъа чара бакъар. Амма жула Лакку билаятрал урттуйнусса дарув-дарманнугу ишла булларча, хъиннура инсантурал цIуллу-сагъшиву ххи хъанай дур. Ишла буллалияра тIабиаьтралми ххя­ххиярттал дарув-дарманнугу.