Агьали цачIун буллалисса байран

Лакрал райондалийгу, щала билаятрай кунна, лайкьсса даражалий кIицI ларгунни Аьрасатнал Ттугълил кьини.

Зулайхат Тахакьаева
Байрандалун хас дурсса шадлугъ дайдирхьуна Аьрасатнал ттугъ гьаз баврийну. Му гьаз бувна райондалул бакIчинал цалчинма хъиривчув Абубакар Къюннуевлул ва Гъумучиял школалул дуклаки душ Айна Аьбдуллаевал.

Муния махъ райондалул бакIчинал хъиривчув Явсупи ХIамзаевлул байран барча кунни.
– Аьрасатнал Ттугълил кьини дур жямат ватан ххирашиврул ххуллий цачIун буллалисса байран. Ва байрандалул жувунма бутлай бур бюхттулсса билаятраясса, ватанлувтураясса пахру, – увкунни ванал.

Хъирив Абубакар Къюннуевлул бувсунни Аьрасатнал ттугълил ва байран хIасул шаврил тарихрая. КIицI ларгунни триколорданул агьамшиву, гьамин, ва ттугълищалли Аьрасатнал тарихраву яла виричувсса ишру хьусса. ЧIа увкунни бавтIминнан билаят тIутIайх бичаврил ххуллий захIмат буллансса цIуллушиву, тIайлабацIу ва барачат.
Аьрасатнал Ттугълил кьинилун хас дурну райондалий хьунни автопробег.

Муний гьуртту хьунни администрациялул зузалт, жагьилтал, шяраваллава­сса агьали.
Дайдирхьуна автопробег райондалул дазуя. Полициялул зузалтрал машинартту хьхьичIну Аьрасатнал ттугъру гьаз був­сса машинарттал кьюкьа Гъумучиял паччахIххуллийхчил, Ханнал-Бярнил лагмагу дурккун, дуркIуна Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилия зана къавхьуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIан.
БатIаву къуртал хьуна Гъумучиял Оьрч1ал искусствордал школалул дуклаки оьрчIал назмурду дуккаврийну.

Ва кьини райондалул гьарца шяраваллил Магьирлугърал къатраву хьунни Аьрасатнал паччахIлугърал лишаннан хас дурсса выставкартту, викторинартту.
ОьрчIал багъирдавугу хьунни байрандалун хас дурсса утренникру.

Оьрму байбихьлахьийни бувгьусса гьаннар оьрмулухун личIайсса, учай жула. ОьрчIру ватан ххирану тарбия баврил ххуллий Гъумучиял оьрчIал багъравугу хъуннасса къулагъас дурну дия ва байрандалух. Байран дайдирхьуна Аьрасатнал ттугъ гьаз баврия.
ОьрчIащал бувна тIур­кIу­лийнусса ихтилатру «Один флаг – одна Россия», «День Российского флага», флешмоб, лавхьхьунни ватандалухасса шеърирду, дирхьунни ттугълил суратру.