Хъуннасса дур вил сий

Вай гьантрай жула лакрал ххаллилсса чувнан, цала миллатрал лайкьсса вакилнан, ХIамидлул арс МахIаммадов Юсуплун хъанахъиссар 65 шин.

ХIурмат лавайсса Юсуп, ина вила оьрмулул манзилданий ттинин бартбивгьусса цаннияр ца хьхьичIунсса ва агьамшиву ххисса иширттал ккал дуллан бивкIукун, дахIалай чинсса бакъа личIлай бакъар. ХIатта кIицI ларгсса шиннугума бюхъай мунийн бувну чанну чIалачIисса дикIан.

Ина, цин лархьхьусса къулагъас къадурну, чIарах буккан къабитара жула миллатрал мурадирттацIун бавхIусса сайки цавагу масъала, тачIаввагу чIал акъара чIарав ацIан.
Инава каялувчину авцIуния шинай ина жула Лакрал райондалул чIалачIин цимигу ххуттал ххуй хьун дурунни, асар хьунну щурущи дунни кIанил рухI.

Вил сий хъуннасса дур дустурал дянивугу, ина му ядангу, дуруччингу кIулсса уну тIий, бусайсса мукъулгу бартбигьлайсса иширалгу дянивсса манзил вил кутIасса буну тIий.
Ххирасса Юсуп, оьрмулул юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту – оьрмулувугу, иширттавугу, вила кулпатравугу, агьлу-авладрайгу! Яаннав ина Заннал!

Достал, гьалмахтал