Чувшиву ва къучагъшиву ялтту дуккант1иссар

Ц1уссалакрал районналия Ураиннал аьрщарай нанисса хасъсса
аьрали операциялуву гьуртту хьун лавгсса жагьилтуравасса ур
Ц1уссаккуллал шяравасса Батир Читаевгу.

Кьянкьа-кьурч1исса хасият дусса, къучагъсса арс тарбия увну ур Ц1уссаккуллал
шяравасса Х1амидлул ва Х1уллил. Батир ч1ивинийнгу, хъуна хьуну
махъ цуваксса жагьилтураву мудангу эбратрансса оьрч1 ивк1ун ур.
Ц1анагу ва цала аьрали бигарду лавайсса даражалий барт бигьлай
ур.

Махъсса ппурттуву арснайн оьвчин къахъанай, цикссагу хьхьурду
уттара дурну, азурда хьуну бия ванал нину-ппу. Амма,
хъинчулийнмайсса хьул тач1авгу къакьувкьун бур.
Батир цинявппагу жула жагьилтал кунма, Ватандалийн дак1
т1айласса, цала хьхьич1 бивхьусса аьрали буржру жаваблувну барт
бигьин ччисса жагьил ур. Учин бюхъанссар ва спецоперациялул ххал
бивгьунни жула жагьилтурал х1ал куну.

Оьсса талатавурттавун агьсса Батирдул цанма цуксса зах1матну
бивк1нугу, нину-ппу гьалак къабукканшиврул цукунч1ав к1ул хьун
къаивк1унни. Ц1анагу Батирдул хасъсса операциялуву ккаккан дунни
чувшиву ва цува Ватандалул х1акьсса патриот ушиву.

Укунсса жагьилтурал оьтту-ттурч1авура дик1айхьунссар къучагъсса
хасиятру. Гьай-гьай , нитти-бутталгу ххуйсса тарбиялул ц1акьсса гьану
бивзун бур.

Ч1а учинну жула аьралитуран Ххувшавугу ларсун, махъунмай зана
хьунсса каши-кьудрат.

Имара Саидова