ЦIуссаккулув –цIусса оьрчIал багъ

Нанисса шинал цIумина­лийсса цаппара ЦIусса­лакрал шяраваллаву тIитIин тIий бур оьрчIал багъру. ЦIусса­ккуллал шяравугу тIитIин най бур 140 оьрчIансса кIану бусса «Улыбка» тIисса оьрчIал багъ.

Андриана Аьбдуллаева
Райондалул центрданий ва хъанай бур кIилчинсса детсад. Ва буллай байбивхьуну бур 2022 шинал «Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округ лядуккан даву» тIисса паччахIлугърал программалул лагрулий. Ва бан 190 миллиондалия лирчусса арцу харж хьуну дур. ОьрчIал багърал къатта бур кIира зивулийсса.

Шикку бур тIуркIурдансса 12 площадка, спортрал ва музыкалул заллу, личIи-личIисса кабинетру, дукра дукайсса, янна лаххайсса кIанттурду, санузел. Сентябрь зурул 1-ннийнин сакин бан тIий бур 2 шиная 6 шинайн бияннинсса оьрчIал мяйва группа. Мунийну оьрчIал багъравунсса очередь лакьин хьун тIий дур ттуршвагу процентрал.

ОьрчIал багъ бувну бур 7, 5 азарда кв. метра дусса аьрщарай. Шикку цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса нитти-буттанссагу шартIру дузал дурну дур, ми оьрчIру биян бан, буцин наниний бигьану занакьулу хьуншиврул.

ХIакьинусса кьини 45 инсаннаясса коллектив салкьи бувну бур. Вай цинявппагу шиккува ялапар хъанахъисса инсантал бур.