Бугьараминнаха аякьалий

Ккуллал райондалийгу Социал иширттал центрданул зузалт цацIунма цIакь бувсса инсантурал къайгъурдалсса буллай бур. Социал иширттал центр Ваччав бунугу, сайки гьарца шяраву ва центрданул зузалт зий бур. Хъусращиял шяраву социал къайгъурдал хъар ларсмур бур Шакират Базаева.

Ванил ряхра шин хьуну дур ва даврий зий. ЗахIмат ххирасса, жаваблувшинна дусса Шакиратлул аякьалувлун лавсъсса урчIа инсан ур шяраву. Аьдатрайн бувну, ванил кIюрх дайдишайсса дур цихва ялугьлагьиминначIан бияврия.

Шакиратлул цуманачIан та биянссарив, цуманан та кьини ци журалул кумаг аьркинну буссарив хьхьичIххуттайн ласайсса график байсса бур. «Бугьарасса инсантуран бувсса кумаг хъинну бусравгу шай, хIатта укунма дакIцIимилийсса бургаву, нахIусса ихтилат буварчагума дакIру аьчух дурккунни тIун бикIай. Жул давриву яла агьаммур бугьараминнавун цивппа цала буруккинттащал, къайгъурдащал цивппалу ливчIсса кунмасса асар буххан къабитавур, вай циняв жунма ххирану, аьркинну бушиву, кумаг буван хIадурну бушиву чIалачIи бувавур», – тIий бур Шакират Базаева.

Ванил гьашину дурцирив ка-кумаграл давурттал ккал-аьдад азарлий ххюттуршунниха лирчусса дур, ва мудангу, хъуниминнахасса хIурмат хIура буккан къабитлай, лечлай бур. Ванил дакIхъиншиврийсса ва аякьалийсса давурттал чири хъинбалану цичIанмагу занабикIаннав!