Лаккучувнал ххассал унни шама хIаписар

Вай махъсса гьантрай соцсетирдаву яла ппив хьумур, яла ххал дуллалимур видео духьунссия хасъсса аьралий операция нанисса кIанттурдаясса: щавурду дирну, оьттувун ахьлавгсса лаккуоьрчIал, захIматсса тагьарданий унува, руль хIура буккан къабивтун, мукунма щавурду дирсса хIаписартал медчастьрайн бувцуну нанисса, медчастьрай командирнал хъиривчув, мунан наградагу дуллай, барчаллагь тIисса.

Видеолий полкрал командирнал хъиривчув Олег Панчурин буслай ур, лаккучув къаивкIссания, цив ххассал къахьунссияв тIий. Жула жагьилнал чувшиврия, сисаврия, гьай-гьай, жунмагу пахру багьунни. ЦIунилгу лакрал цIа бюхттул хьунни.
Ттуща бювхъунни виричувнал, ванал номергу лявкъуну, телефондалувух ихтилат бан.
Ва ур Рутуллал райондалий­сса Ялувмур ЧIатлухъиял шяравасса Халидов Руслан Уруджевич. Русланнун дур 30 шин. Хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьун лавгун ур сентябрьданул 28-нний, мобилизациялул хьуминнавух. Руслан къуллугъ буллай ур Украиннал чулуха цIакь бусса, гьужум нанисса Ореховуллал направлениялий. Ва ур 71-мур гвардиялул полкраву, полкрал командирнал хъиривчувнал водительну. Ваниннин хьхьичI Руслан ивкIун ур гьужум байсса кьюкьлуву. Му чIумал ларсъсса наградагу дур – медаль «За ратную доблесть».
КIицI ларгсса видеолий ккаккан дуллалисса награда – 4-мур даражалул Георгиевский ххач, Русланнул бусласимунийн бувну, ванан нукIува булун ккаккан бувну бивкIун бур. Ва цIанасса иширацIун бавхIуну, дагьсса сант ишла дурну, буллуну бур.
Ва иш укун хьуну бур. Гьужум бай кьюкьа дакьиннин хьхьичI, вай, мукьа инсан, разведкалий лавгун бур. Дрон-камикадзелул битавурттахьхьун биривну, цинявннайн щавурду дирну дур.
– Камикадзелул рищаву дайхту, на ца лахIзалийсса кIулшилия лавгунна. Ттул ссурссулийн щаву дирну, оьттул най дия, контузиялул къюкI увну, чIу баллай ба­къая. Ттуйна нава учIайхту, ссур бав машина. Ттун бувчIлай бия шикку жула щавурдалсса буллай бацIлан пайда бакъашиву, жуйхра ттигу рищаву дантIишиву, мунияту, шай-къашай бувну, ва зоналия буккан аьркиншиву. Жул цинявннал оьрмурду ттул хIарачатрайн хъар хъанай бия. СсахчIав къаурувгун, медбатальондалучIан иян багьлай бия. Най ивкIра яхI кьацIул бувгьуну, руль хIура буккан къабитан хIарачат буллай. Вана ва даражалий бивру Токмак шагьрулийсса медсанбатрайн, – буслай ур Руслан.
Мяйжаннугу, оьттул най уна, цала цува увгьуну, битавурттая лихъан бювхъусса Русланнул чувшиврийну ххассал хьуну бур ва цувагу, шама хIаписаргу.
Русланнул нину-ппу ччянива дунияллия лавгун бур. Ватандалий ванах ялугьлай бур кIива ссугу, ца уссугу, гъан-маччами ва дусталгу. Аллагьнал цIимилийну, ччяни хъингу хьуну, цIуллуну-сагъну зана хьуннав, Руслан, инагу, вил дусталгу зула ужагъирттайн.