UFC-лул чемпионтал Ккуллал зунттаву

UFC-лул чемпионтал ХIабиб НурмахIаммадов ва Ислам МахIачев ларгсса алхIаткьини бувкIунни Лаккуйн. Вайннайн Ккуллал зунттавун сайрданий оьвкуну бия Ислам МахIачевлул менеджер Ризван МахIаммадовлул.

Нани ххуллий ХIабиб ва Ислам Гъумук бавцIуну бия, Хъун мизитраву чакгу бувну, лавгун бия Ккуллал райондалийн.
Ккулату вертолетрай лавгун бия Ккуллал ва Хъусращиял мащайн. «Кули» экстрим-паркрал каялувчи ХIасан Аьлиевлул бусаврийн бувну, ХIабиблущал ва Исламлущал зунттавун бувкIун бур Ингилиснава ва Самалилия Дагъусттаннайн бувкIсса туристал.

«Ингилиснавасса ва Самалилиясса туристал Дагъусттаннайн бувкIун бия Ризваннуйхчил. Вай ччянияцIавасса ванал гьалмахтал бур, строительствалуву зузисса. Ислам, жула лаккуоьрчI, цала гьалмахтуращал ттинингу Лакрал, Ккуллал районнал зунттавун ивссар. ХIабибма лакрал зунттавун цалчин увкIун ия.
ДакI хъуншиву дакъасса, аьчух­сса оьрчIру бур кIиягу, цала цIардах, бусравшиврух къабурувгун. ХIала бувххун, жапрай бия Ккулув шяраваллил агьулданущал. КьатIаллил билаятирттаясса хъамаллурангу хъинну дакI даркьунни зунттал кIанттурдайгу, агьулданийгу.

Чявхъа гъарал сававну хъамаллурал архсса зунттавунсса аьрххи бяливчIунни, махъунмай зана хьун багьунни. Амма хъинсса асардащал тIайла буккарду, ттигу зана хьунсса умудрай лавгунни», – тIий ур ХIасан Аьли­ев.