Идрислул душ ХIусайнова Жавагьи

Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни КIямашрал шяравасса ххаллилсса хъамитайпа ХIусайнова Жавагьи Идрислул душ.
Бувну бур Жавагьи 1934 шинал майрал 15-нний КIямашрал шяраву. Бусса оьрмулий зий бивкIун бур колхозрал давурттай. Шагьрулийн бивзун махъгу чIярусса шиннардий зий бивкIун бур Троллейбусрал паркраву кондукторну. Цукунсса духьурчагу даврия махъаллил къашайва. Шяраваллил жямат, циняв­ппагу ва кIулми буслан бикIай захIмат ххирасса, дан-дитан кIулсса инсан бия тIий.

Жавагьи бия дакI-аьмал хъинсса, хасиятрал бавкьусса, хъамал ххирасса, уссу-ссуннай ччаву дусса, иш багьний инсаннал чIарав бацIан, кумаг бан хIадурсса хъамитайпа. Шяраваллил жяматрачIагу ванил хIурмат хъунмасса бия, гъан-маччанангу ххирасса бия. Цила ласнащал, Аьвдуссаламлущал, Жавагьил, хъунигу бувну, тарбиягу дуллуну, цала-цала оьрмулул ххуллийн бивчунни ххюва оьрчI. Вайннал бия бавкьусса, нахIу-хIалимсса, инсаннал ша нанисса кулпат.
Жавагьи аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арснахь, душваврахь, вайннал оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь. РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

КIямашрал жямат


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Къянчиев Абриклухь, ванал уссил арс
Дмитрий
жагьилсса оьрмулий жандалуцIа шаврийн бувну. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав! Зул агьулданий ва махъра-махъмур кьурчIишиву хьуннав.

«Илчи» кказитрал коллектив


МахIаммадлул душ Кьуцмаева ПатIимат

Вай гьантрай оьрмулул 97 шинаву аьпалухьхьун лавгунни хъинсса дакI-аьмалданул бутIа лавайну буллусса зунттал хъамитайпа, захIматрал ветеран, 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса МахIаммадлул душ Кьуцмаева ПатIимат.

Ва Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул шиннардий шяраваллил агьулданущал захIматрал фронтрайн, канаврттайн гьан бувну бивкIсса, му чIумал був­сса захIматрахлу медальлан лайкь хьусса, яхIлил ххуттай оьр­му гьан бувсса ххаллилсса хъамитайпая. Ванил кIия-кIия уссу дяъвилия зана къавхьуссия.

ПатIимат шагьрулийн бизаннин колхозрал давур­ттай хьхьичIунну зий буссия. МахIачкъалаливн бизайхтугу жагь цIуши буккуну, жагь цайми давурттай зий буссия. Лажин кIялану бувсса захIматрахлу ва лайкь хьуссия чIярусса хIурматрал грамотарттан, бахшиширттан. Ца акъа акъасса арс ХIасангу ччяни дунияллия лавгун, арснал наслулун тарбия дуллай, шаймур буллай буссия. Душнил кIану бувгьусса арснал щарнил, Сакинатлул, аякьалувун лавсун бувссия. ПатIимат шяраваллил тарих ххуйну кIулсса, буса-учаймур пасихIсса, мукъул усттарсса буссия. МаслихIатрал хъирив, аьркинмур цIуххин ваничIан бухху-букку чан къашайссия. ЦIувкIуллал халкьуннал дянив ПатIиматлул хIурмат лавайсса буссия. Ваних вичIи дишин гъирарай бикIайссия.

Кьуцмахъал ПатIиматлул бивкIулул къумашиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил наслулухь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Цил бунагьир­ттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат


АьвдурахIманнул арс Къянчиев Дмитрий

Уттигъанну кьурчIисса хавар бувкIунни Ккуллал шяравасса уссурвал Къянчиевхъал кулпатравун. Абриклул, Русланнул, Юрийл уссил АьвдурахIманнул оьрчI Дмитрий накьлу хьунни СВО-рай.
Къянчиев Дмитрий Аьвду­рахIманнул арс увну (ва хъуна хьуну) ур Ростовуллал областьрайсса Каменск-Шахтинский шагьрулий апрельданул 21-нний 1978-ку шинал.
2023-ку шинал апрельданул 15-нний Дмитрий хушрай лавгун ур Украиннавусса СВО-рал иширттавух хIала хьун. Ванал ччясса мутталий чIалачIи бувну бур цува аьралий иширттаву хьхьичIунсса талатала ушиву. Цува къуллугъ буллалисса аьра­лий частьраву Дмитрий чIал къавхьуну ивтун ур 3-мур аьралий отделениялул командирну.
Лаккуя архну ялапар хъанай унугу, ванан ххирая буттал ляхъин, чIявуну учIайссия Ла­ккуйнгу. ЦIакьсса дия Дмитрийл цала буттауссурвавращалсса дахIавугу. Накьлу хьун хьхьичI гьантрайгу буттауссу Абриклуйн чичлай ия Дмитрий: «Буттауссу Абрик! Ттул пикри мабару, на хъинну ура, вила цIуллушиву дуручча», – тIий, буттауссил дакI дуллай.
Аьралий бурж биттур буллалисса Дмитрий июньдалул 28-нний накьлу хьусса кьурчIисса хаварданул банд лаган бунни цинявппагу гъан-маччами.
Ялун дирсса хъуннасса кьур­чIишивугу кIидачIлай, дакI­нийхтунусса жижара буллай буру кулпатрахь, душнихь, ниттихь, ссихь, Дмитрийл бутта­уссурваврахь – Абриклухь, Русланнухь, Юрийхь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Увччунни Дмитрий Каменск-Шахтинский шагьрулий, аьралуннал хьхьичIунсса аьдатругу щаллу дурну.
Аьпа баннав хъинсса виричув Дмитрийл. Алжаннул ххари аннав, гьав нурданун лахъаннав. Дмитрийн къабуллусса оьрмулул бутIа махъминнан ххи баннав.
Ккуллал райондалул «ЧаннацIуку» кказитрал
коллектив