ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

[dropcap]Ч[/dropcap]Iавахьулттах гьава цалнияр цал кIири хъанай бур. Цукунни кIиришиврия буруччинтIисса? ТIабиаьтрал ва кIанттулгу пикри бувну бур, гьарца инсаннаву дирхьуну терморегуляциялул механизм. Ванингу кумагран, жунмагу дакIнийн бичаврил ххуллийсса цаппарасса маслихIатру къабахчинссар тIиссару.

КIиришивруща бурувччуну бикIаншиврул

Оьттугу хьюму бан, мякьгу лиххан бан

ХьхьичIвагу увкусса куццуй, кIиришиву дусса чIумал гьантлун чара бакъа 2 литра щинал хIачIаван аьркинссар. Ялун цIусса къанай, чурххаву думургу гьухъащал дуклай, организм хъатрулуцIа, щинацIа хъанай, оьтту букьва шайссар, тромбозру ва цаймигу цIуллу-сагъшиврун ва оьрмулун хъуннасса нигьачIаву дусса ишру хьун бюхъаврил бази ххи шайссар. ХIачIан аьркинсса марцIсса щинни, чяйрду ва цаймигу хIачIияртту къахIисавну. Хьюмушиврия ихтилат багьния, шиккува дакIнийн бутан, бюхъавай дурагу къахIарчIун хъинссар лякьагу лахъан дуллалисса, къюкIлил ва цаймигу базурдал давугу цила нирхирава личин дуллалисса газ бусса хIачIияртту, мукунна кофе ва цIакьшиву дусса хIачIиярттугу, вайннувух – кIиришиву дусса чIумал арамтурал мякь ли­ххан буван тIий ишттахIирай хIачIайсса пивогу.
Щин мугъаятну хIачIлан аьркинссар ччаруллал, къюкIлил- сосудирттал ва цаймигу азарду дусса инсантуран.

Гуж биллалисса давурттая махъаллил хьуну хъинссар

Чурххайн гуж багьлагьи­сса даву гьава кIириний къадурну хъинссар. Мукунма спортзалданувугу чурххайн гуж бутан къабучIиссар. Физнагрузкарттал чIумал гъилишиву ххюлий ххишала шайссар, чурххавусса щинал, хъатрулул луртаннугу ччя­сса мутталий кIюла дуккайссар.
Ххишаласса гуж аьркин хъанахъимур даву кIюрххил ччяни ягу хьхьурай чIалну, гьава дюхлулний, дурну хъинссар.

Даврийгу, шаппагу

* * *
Даврий кабинетраву бикIу, шаппа бикIу, кондиционер да­къа, вентилятор ишла дуллай бу­хьурча, муниясса дюхлу ххину дачинтIиссар, агарда му тIивтIусса чIавахьулттичIа да­цIан дарча. Шикку вентиляторданул лагма буккан буллан ххи хъанахъиссар кьатIатусса марцIсса дюхлулсса гьава, му дякъатлуву дацIан дурну, къатлувусса гайва гай гьава лагма буккан буллайнияр.
Вентиляторданул хьхьичI дирхьусса микIларчIсса щинащалсса шушраягу дюхлу ххину дачинтIиссар.

* * *
Зулла хьхьичI столданий дитира щинащалсса зат ягу аквариум. Щин гьаваллавун най, шикку дюхлугу ххи хъанахъиссар, кьавкьсса гьавагу хъатлатиссар.
Пульверизаторданух чIун-чIумуй дяркъусса щин гьаваллавун пурх дуллалира, гьаваллаву дюхлугу, хъатругу ххи дуван.

* * *
Дюхлул хьун, чIун-чIумуй шюшлаши кару. Мукунна вичIив чIун-чIумуй дяркъусса щинай атил дулларчангу зун хIисав хьунтIиссар кIири лавгсса чурх биялну дюхлул хъанахъишиву.

* * *
ЧIун-чIумуй кабинетравусса (къатлувусса) гьава марцI буллали, лагмасса чIавахьулттив тIивтIуну, сквозняк бувну.

Шану нахIусса бияншиврул

КIирисса чIумал, чурххайн лаххайсса янна дакъассагу, шану-кIаралу, лув-ялун дичаймургу дикIан аьркинссар синтетика хIала дакъасса, паммалул (хлопок), сатиндалул, бамбукрал, эвкалиптрал янналия дурурххусса.
Уттубихьлан ссятурдил хьхьичI шану-кIараллийн (шанийхдихьу) тIайла дувара вентилятор. Дюхлул хьусса шаний шанавун гьан бигьану бикIантIиссар.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал