«Чемпионка хьуну бучIантIиссара Дагъусттаннайн…»

Июльданул 10-нний «Зори Табасарана» кказитрал редакциялий хьунни Тульскаллал областьрай ялапар хъанахъисса, хьхьирил лултту гьузузаврил спортрал дунияллул чемпионка хьу­сса Анна Мишустинащалсса хьунабакьаву. Анна Мишустинал мархри бур Дагъусттаннаясса.

Ванил ниттил Марияннул ппу МахIаммадов МахIаммадаьли ур Хивуллал райондалийсса Вертиль тIисса шяравасса. Вай цивппа ялапар хъанай бур Тульскаллал областьрай.
МахIаммадаьлил бувсунни цала душнил душ Анная. Унгу-унгуну хьхьирийх гьузузаврил спортрахун багьну бур Анна оьр­мулул 9 шинаву. Цалчинсса соревнованиярттай гьуртту хъанай байбишайхтува чIалачIи дурну дур Аннал хьхьичIунсса хIасиллу. Аннал цалчинсса тренернан най бунува хIисав хьуну бур ва хъинну итххявхсса душ бушиву. Ва спортраву цалчинсса кубокру лавсун бур Аннал Аьрасатнаву ва Сибирнаву хьусса хьхьирийх гьузузаврил соревнованиярттай.
«ДакIний бур, жу телевизорданух буруглагисса ппурттуву Елена Исинбаевал ирглийсса ххувшаврия буслай. Му асар хьуну, Аннал увкунни ттухь: «Ттаттай, нагу чемпионка хьуну гьантIиссара ттула ниттил Ватандалийн, Хивуллал райондалийн», – куну.
Анна, спортраву бакъассагу, дуккавривугу хъинну итххявхсса, гьарица ишираву низам дусса душ бур. Ванин марцIну кIулссар ингилис мазгу», – буслай ур Аннал ттатта.
Хьхьирийх гьузузаврил соревнованиярттай чIавасса оьрмулуву Аннал цимилгу бувгьуну бур хьхьичIунсса кIанттурду. Вания гихунмайгу пикрилий бур лахъисса манзиллайсса соревнованиярттай гьуртту хъанан.
2021 шинал Санкт-Петер­бурглив хьусса Аьрасатнал чемпионатрай Анна Мишустинал ларсун дур арцул медаль. 14 шинаву ванил биттур дурну дур Аьрасатнал спортрал мастернал нормативру.
«Гьашину на кIилчингу язи бувгьунна Аьрасатнал цачIундур командалувун. Июньдалий на гьуртту хьуссара Каирдай хьусса дунияллул первенстволий. Ти­кку ттуща бювхъунни ларайсса хIасиллу ккаккан дан. Тихун на хIадур хъанай буссияв шинал лажиндарай. Первенство нанисса цалчинсса кьини ттуща бювхъунни 400 метралул манзилданийхсса гьузузавриву хьхьичIунсса кIану бугьан. Мукьилчинмур кьини на лайкь дав арцул медаль. Ва хьунни ттул спортрал карьералуву яла захIматну ларсмур. Буниялагу, хъинну захIматну бия кьавкьсса 40 градусрал гьава бусса тIивтIусса бассейндалуву гьузун. Къащи хъанай дия вай бяст-ччаллаву 0,07 секундрал Грециянавасса спортсменкаяр махъун багьаву», – буслай бур Анна.
Гихунмай Аннан багьлай бур архIала ЕГЭ-рдайн ва соревнованиярттайн хIадур хъанан. 16 шинава ливчуну махъ Анна кьамул бан най бур хъуними спортсментурал категориялувун. ЧIа учинну Аннан гихунмайгу хъунисса тIайлабацIуртту.