Мархрая нанисса гьунар

Гьашинусса шин жула лакрал выпускниктуран, школа къуртал бувминнан дикIу, институтру, академияртту къуртал бувминнан дикIу, даркьусса шин дия. ЧIявусса оьрчIал ларсунни мусил медаллу, ЯтIул дипломру. Москавуллал №1241 школа лавайсса даражалий къуртал бунни Мурадлул душ Анай Нас­руттиновалгу.

Лавайсса кьиматру бусса аттес­татращал архIал ванин дуллунни «За особые успехи в учении» мусил медаль, мукунна «За отличную учебу», «За активное участие в образовательных проектах», «За активное участие в общественной жизни школы» грамотарттугу. Шиккува кIицI лаган, Анайл дуссар ГТО-лул чулуха дуллусса мусил медальгу.
Школалий дуклакисса шиннардий Анай гьуртту хьуну бур ингилис мазрацIун дархIусса личIи-личIисса проектирдаву. КIийла ххув хьуну бур дуклаки оьрчIал дянивсса Щалагу Аьра­сатнал ингилис мазрал олимпиадалий. Му бакъассагу, Ххувшаврил музейран аудиогидтал хIадур буллалисса ванил проектрал бувгьуну бур хьхьичIунсса кIану. ХIакьинусса кьинигу ва музейраву цайми билаятирттал инсантурахь ванил чIуний буслай буссар Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул цаппара иширттая: Сталинград шагьрулухсса талатаврия, Берлин канийн ласаврия.

Бусан ччива, щаллусса зуруй Анай оьрчIал лагерьданий зий бивкIшиву. Ва бия ингилис мазрахун багьан ччисса оьрчIан маз куртIну лахьхьин буллай.
ЦIунилва-цIунил мукIру ша­ра, оьрчIал гьунарду мархрая нанисса бикIайшиврий. Анайл нину-ппугу дурккусса инсантал бур. Ппу Мурад къумукьнал миллатраясса ур. Зий ур МИД-рай, отделданул хъунаману. Цала даврий хьхьичIунсса зузалан ккаллину ур. Нину Шансубани юридий элмурдал кандидатри. Зий бур «НК» Роснефть» ПАО-лий.

Цила чIумал ванилгу, ванил буттал Ярагъиналгу школа мусил медальлай къуртал був­ссар. Шансубани цуппагу Ккур­ккуллалгу, Хъусращиялгу ххаллилсса агьлу-авладраясса душри. ЧIявучин ххуйну кIулссар ванил ниттил ппу, Аьрасатнал лайкь хьусса учитель, фронтовик Кяъбуллагь РахIимович. ЧIярусса шиннардий А.Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттаннал педагогикалул элму ахттар дайсса институтрал Дагъусттаннал мазурдил секторданий каялувшиву дуллай уссия.
Анайнгу оьтту-ттурчIавух буллухьунссар ниттихъал ва бу­ттахъал чулухасса гьунарду.
Анайн МГИМО-лувун бу­ххансса пикри бур. ТIайлабацIу баннав, дакIниймур бартлаганнав.