ТIивтIунни оьрчIру бигьалагансса лагерь

Ккуллал райондалийсса Ккуллал 2-мур школалий тIивтIунни гъинттул оьрчIру бигьалагансса лагерь. Шикку оьрчIру бигьалаганшиврул хIасул дурну дур ххаллилсса шартIру. ОьрчIру бялахъан баву мурадрай сакин дурну дур походирттай занансса, экскурсияртту буллансса, викторинартту дуллансса, шахматир­ттай, шашкардай, ттуплий буклансса ва цаймигу мероприятиярду дусса авадансса программа.

ОьрчIан итабавкьуну бур шко­лалий спортрал мероприятиярду дуллансса спортзал, дукра дукансса столовая, футболданий буккансса майдан, тIуркIурду бансса парк ва чIярусса цаймигу шартIру.

Дяхтта школалий тIивтIусса лагерьданий бигьалаган бюхълай бур 6,5 шинава 10 шинавун бияннинсса оьрмулул шиннал оьрчIаща.
Лагерьданийн заназисса оьр­чIан кьинилун кIийлла гъилисса дукра дуллай бур.

Лагерь тIитIаврил агьаммур мурадгу хъанай бур оьрчIал цIу­ллушиву дуруччаву, ми бю­хъайссаксса хъунмасса хIаллай гьавалийн буккан баву, кьатIу-шавсса тIуркIурдахух гьан ба­ву.