Сивсусса шаттирду

Уттигъанну Орел шагьрулий хьусса Аьрасатнал регионнаясса яла хьхьичIун ливчуми спортсментал гьуртту хьусса армрестлинграл чемпионатрай цалчинсса кIану бувгьунни жула лаккуоьрчIал, МахIаммадшяпинал арс Зураб ХIажиевлул.


Зураблул армрестлинграл спортрахун агьну тамансса шинну хьуну дур. Армрестлинграл Республикалул ва Аьрасатнал даражалийсса чемпионатирттай гьуртту хьуну, ванал уттинингу ккаккан бувссар цува ва спортрал профессионал ушиву.
Увну ур Зураб Хьурив 1994 шинал. Хъуна хьуну ур Хъунайннал шяраву. Зураблул нину-ппу бур Вихьлиятусса. Нину Аьйша зий бур Хъунав школалий. Ппу – Гъумук ветуправлениялий. Хъунав къуртал бувну бур Зураблул школагу, увххун ур Шяраваллил хозяйствалул академиялувун (цIанасса М.М. Жамбулатовлул цIанийсса Аграрный университет). Дуклакисса ппурттувугу спортрал чулуха итххявхсса Зураблул, личIи-личIисса бяст-ччаллаву гьуртту хьуну, цала факультетрал цIа цимилгу бюхттул дурну дур. Академия къуртал бувну махъ, Зураб дуклан увххун ур ДГПУ-рал физкультурный факультетрайн. ЦIана ва зий ур Аь. Аьлиевлул цIанийсса Олимпий резерврал спортшколалий армрестлинграл тренерну.

Зураб чIивинияцIава, лечин занай, турникрайн лахълай, пут личлай, спортрал бяст-ччаллавух гьуртту хъанай, хъинну итххявхсса оьрчI ивкIун ур. Шяраваллавусса жагьилтуран шагьрурдайсса оьрчIан куннасса спортрахун багьансса шартIру чансса дикIай. Аммарив, зунттал щархъаву хъуни хьусса жагьилтал спортрахун багьсса, кьянкьа-кьурчIисса хасият дусса, цала хIарачатрайну хьхьичIун ливчусса бикIай.
2013 шинал Зураб цалчин гьуртту хьуну ур МахIачкъала шагь­рулул армрестлинграл первенстволий. Ца шинава гьуртту хьуну ур Дагъусттанналмур первенстволий. Армрестлинграл хъиривми чемпионатру хьуну дур Москавлив. Аьрасатнаву хьусса чемпионатрай 4-сса кIану бугьаву асар хьуну, цIуницIа айивхьуну ур армрестлинграл спортрал даража гьаз буллай. Муния махъ, ца шинава, Дагъусттаннал армрестлинграл первенстволий, хъирив Аьрасатнал первенстволий, яла Европанаву, Турциянаву хьусса чемпионатирттайгу бувгьуну бур 1-сса кIанттурду.
Армрестлинграл чемпионтурава язима увчIлачIисса, Москавлив хьусса «Вершина» турнирданий 1-сса кIану бувгьуссар Зураблул. Ва хъанай ур дунияллул халкьуннал даражалул спортрал мастер.

Махъа-махъ ва ххув хьусса чем­пионат хьуну дур Аьрасатнаву Орел шагьрулий.
БувчIлачIисса зат бур хIакьи­нусса кьини спортраву, спортсменнал гьунардануцIун, итххя­ххаврицIун, чIарав бацIан­мигу аьркинну бушиву. Гьарица ишираву Зураблул чIарав ацIлай ур ванал ппу МахIаммадшяпи.

– ЦIана захIматсса чIун дур­кIун дур. Жагьилтал ххуй ба­къасса иширттавух хIала буххан къабитансса ца чаранну хъанай бур спорт. Вихшала дишин бучIисса, дакI тIайласса дусталгу хъунмурчIин бикIай спортрал ххуллийх нанисса. Уздан­сса бур жула лакрал миллатгу, жагьилталгу. Узданшиву кка­ккан дур­ссар жула ппухълунналгу. Жувагу миннал кIану бугьан лайкьсса инсантал хьун буржлувссару. Сант дирирну дунура барчаллагь учин ччай ура ттула ххувшавурттая ххари хьусса, ттула чIарав бавцIусса цинявппагу инсантурахь. ЛичIинува кIицI лаган ччай ура спортрал ххуллийсса иширттаву мудан кабакьу буллай, чIарав ацIлай ивкIсса уздансса лаккучув, МахIачкъала шагьрулул мажлисрал депутат Марис Илиясов, – тIий ур Зураб.
Цинявппагу спорт ххираминнал цIанияту чIа учинну Зураблун гихунмайсса бяст-ччаллавугу тIайлабацIуртту.