Буттал къатта

Асадуллагь ва Жавагьи

Июль зурул 8-нний Аьрасатнаву кIицI лагай Кулпатрал кьини. Лахъа-хъун бай чIявусса оьрчIру бусса, оьрмулулгу, захIматралгу ххуллий лайкьсса кIанттурду бувгьусса кулпатру. ЦIакьсса, нахIу-хIалимсса кулпат бангу ляличIисса магьиршиву, усттаршиву аьркинхьунссар. Гьарицагу инсаннал тарбиялул, яхI-къириятрал, ас-намусрал гьану кулпатравур бизайсса. Инсаннал гихунмайсса оьрмулувугу чIявусса затру мунийн хъар шай. Ттун бусан ччива, тай захIматсса дяъвилул шиннардий чIявусса оьрчIру хъунигу бувну, ххаллилсса тарбиягу дуллусса, Ваччиял шяравасса Маккуевхъал кулпатрая.


Асадуллагьлул ва Жавагьил кулпатраву бивкIун бур 11 цала ва 2 бувцусса оьрчI: 13 оьрчI, 2-3-гума лащу-щаллу бан захI­матсса чIумал. Гьай-гьай, ккаши-мякьсса дяъвилул ва дяъвилия махъсса шиннардий миксса оьрчI­ру хъуни бан, яла-яла, цала­миннал ялун чил оьрчIругу буцин буниялагу хъуннасса виричувшиву аьркинни.
Дяъви байбивхьусса шинал Асадуллагьлун 36 шин диркIун дур. Му чIумал ва 6 оьрчIал ппу ивкIун ур. Хушрай аьрайн гьан военкоматрайн увкIсса Асадуллагь зана ивтун ур, шяраваллил советрай каялувшиву дан­сса инсан аьркинну ур тIий. Мукун, тай шиннардий ва Ваччав шяраваллил советрал председательну, мунияр махъ Ккуллал райпорал председательну ва бухгалтерну зий ивкIун ур. Жавагьи Ваччиял школалий счетрал зузалану бивкIун бур, оьрчIру тарбия баврил хъунмур хъаргу Жавагьин лахъан багьну бур, давурттал къайгъурдаха адаминал мажал бакъа.

[dropcap]В[/dropcap]а хъуннасса жаваблувшиву ва ссавур аьркинсса давугу Жавагьил усттарну дурну дур. Дяъви байбивхьусса шинал хъунмур душнин 10 шин диркIун дур, чIанма- чIивимунин дахьра 1 шин. ЧIалачIисса куццуй, хъунмамур гайми оьрчIалсса бансса, ниттин ка-кумаг бансса оьрмулуву къабивкIун бур. Жавагьингу цинма хIарачат бан багьлай бивкIун бур. Бухьунссия инсаншиврул бутIа ххишалану буллусса хъамитайпа, чIявусса оьрчIру цилагу бунува, нину-ппу бакъасса, ятинсса душ бувцуну, циламинная личIи къабувну, хъунмагу бувну, щаргу буллуну бур.


Ккуллал райондалий Жавагьи хьуссар «Нину-виричув» тIисса цIа ларсъсса цалчинсса хъамитайпа.


Ккуллал райондалий Жавагьи хьуссар «Нину-ви­ричув» тIисса цIа ларсъсса цалчинсса хъамитайпа. Ва цIагу ванил мяйжаннугусса виричувшиврийну лайкь дурну дур.
Жавагьища бювхъуну бур оьрчIру куннах кувгу, нитти-буттахгу вичIи дихьлай, цаннаха цаннал аякьа дуллай тарбия бан. Хъуниминналгу, мюрщиминналгу дянив нахIу-хIалимсса арарду дусса Маккуевхъал кулпат эбратрансса кулпатну ккаккан бай­сса бивкIун бур.

– ЖучIа нитти-буттал хIур­матгу, кувннал кувннахсса ччавугу хъуннасса дикIайва. Жул кулпатраву тачIав къавхьуссар цаннал цаннан къаччан бикIан бувсса иш. Гьарица оьрчIан цанна-цанна ккаккан дурсса давуртту дикIайссия. Хъуни хьуну, жущава нитти-буттан кумаг бан, мюрщиминнаха аякьа дан хъанай бушиврия жу ххарину бикIайссияв. Кулпатраву ккаккан дурсса низам дикIайва.

[dropcap]М[/dropcap]унийн циняв мютIи шайссияв. Нитти-буттал ккаккан дур­сса давурттацIун гьарицаннахь цанна ччимуниха, дакIнил ларсмуниха зунсса ихтияргу ду­ссия. Гьай-гьай, бигьану бакъа­хьунссия нитти-буттан жу циняв дукан, лаххан-ликкан бан, гьарнахь цIани-цIай бан, дарсирдайн хIадур бан. Му чулуха жул кулпатран ххуйсса кумаг хьуну бия тай шиннардий чIявусса оьрчIру бусса, ахIвал кIюласса кулпатирттан кумагран тIивтIусса школа-интернатрая. Мукунсса интернатру буссия МахIачкъалалив, Хасаврай, Каспийскалий. Жул кулпатрава ххюва оьрчI дуклай бивкIссар интернатрай. Гъинттул тIурча, циняв шяраву нитти-буттачIа батIайссияв, – тIий, дакIнийн бутлай ур чIярусса шиннардий МахIачкъалаллал 22-мур лицейрал директорну ивкIсса ххаллилсса педагог МахIаммадхIажи Маккуев. Буттал къатта хьуну бур вайннан гьармуния бурув­ччусса къалану ва ччаву-аякьа дусса кюруну.

[dropcap]Ш[/dropcap]кола къуртал бувну махъ 9 оьрчIал ларайсса, вайминнал дянивсса даражалул кIулшивуртту ларсун дур. ЧIявучин ххуйну кIулссар 40-нния лирчусса шиннардий Дагъусттаннал медициналул академиялуву дарс дихьлай ивкIсса Макьсуд, Дагъус­ттаннал лайкь хьусса учитель. АьФ-лул КIулшивуртту дулаврил отличник МахIаммадхIажи. Хъунасса Заннайн барчаллагьрай ур МахIаммадхIажи цанма чIявусса уссу-ссу буллуну тIий. Иш багьний чIарав бацIансса, чул бищунсса, маслихIат ккаккансса гъанчув буну тIий.

Мяйжаннугу, хъунисса кулпатирттаву хъуни хьу­сса оьрчIру ляличIинува ччаву дусса ва захIмат ххирасса бикIай. ОьрчIний тарбия дур­сса ччаву вайннаву уттигу яхьуну дур. Вай бур хъинну цаннал-ца бувгьусса, куннал чIарав кув бацIлацIисса, ччиманал хьурдай учинсса уссу-ссу. Гъанчувнал дянивсса арарду хIура дуккан къаритан хъинну ялув авцIуну ур цува МахIаммадхIажи Асадуллаевичгу. Аьдатравун дагьну дур гьарицагу байрандалий цинявппа гъанчув ваначIан батIаву. ЧIярусса шиннардий ттигу кувннал кув ххари буллай битаннав. Укунсса кулпатру чIяву баннав.