МахIаммад­расуллул душ Аьбдуллаева Сияли

Вай гьантрай мукьцIал лавхъунни Ккурккуллал шяравасса ххаллилсса инсан, кару мусилсса, дакI-аьмал хъинсса хъамитайпа Аьбдуллаева Сияли МахIаммадрасуллул душ аьпалухьхьун лавгун.
Бувну бур Сияли 1960-ку шинал апрель зурул 23-нний Ставрополлал крайрайсса Канглы тIисса шяраву. ЧIярусса шиннардий зий бивкIун бур Железноводскалий Нарзаннал заводрай.
Щар хьуну Ккурклив бувкIун махъ сайки 40 шинай (1985-2023ш.ш.) зий бивкIун бур шяраваллил библиотекалул хъунмурну. Махъсса шиннардий библиотекалучIа цила сипталий тIивтIуну зузи бувну буссия ссихьрал театр. Библиотекалий зузисса шиннардий ванил цикссагу мероприятияртту дурссар дуклаки оьрчIащал ва шяраваллил жяматращал. Ва бия цила даву ххирасса, гъирагу, гьавасгу бусса зузала.
Сияли бия дакI цIимисса, инсаншиврул бутIа буллусса хъамитайпа. Мюрщисса оьрчIал ялату ласнал ссу бивкIукун, шанма цила оьрчIал ялун шанма ванилссагу бувцуну, хъуни був­ссар Сиялил.
Сияли бия итххявхсса, дан-дитан кIулсса, кару магьир­сса хъамитайпа. Хасъсса кIул­шивуртту ларсъсса бакъанугу, канил кушу усттарну байва. Цуппава бия инсаннан кумаг бан, чIарав бацIан ччисса. Бия бусан-учин кIулсса, му­къуй цIу бусса. Чил кIанттурдай бувну, хъунма хьуну бунугу, марцIну кIулссия лакку маз. Сияли гьуртту шайва шяравугу, райондалийгу дуллалисса жяматийсса давурттавух. Ва ххирасса бия мачча-гъаннангу, чIаххув-чIарахнангу.
Сияли аьпалул шаврил кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь, оьрчIахь, цинявппа гъан-маччанахь.
РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Ккурккуллал жямат


Султанмурадлул арс Аркуев Ханкиши

Шин ларгунни ххаллил­сса лаккучув, нахIу-хIалимсса дакIнил заллу, жяматрал дянив бусравсса инсан, ЧIаящиял шяравасса СултанмухIадлул ва ПатIимал арс Аркуев Ханкиши жуятува личIи хьуну.
Увну ур Ханкиши ЧIаящиял шяраву 1949-кусса шинал. ТIюхчардал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Буйнакскаллал шяраваллил хозяйстволул техникумравун.
Техникумгу къуртал бувну, механикнал пишагу лавхьхьуну, зана хьуну ур махъунай шяравун. 1969-ку шиная шинай зий ивкIун ур совхозраву – цал завгарну, хъиривсса шиннардий – инженерну, шяраваллил советрал председательну.
Цала оьрмулул дус Саиятлущал ванал, тарбиягу бувну, чивун буккан бувссар мукьва душ ва ца арс. Ва ия дакI-аьмал хъинсса, хасиятрал авкьусса, чIарав ацIан анавар уккайсса, цала жямат ххирасса, шяраву хъанахъисса гьарца иширавух хIала уххайсса чув. Хъунама уссу хIисаврай муданагу цала уссу-ссурваврал чул бищай къалану уссия.
ХIакьинусса кьинигу ва дакIнийн утай ва ванал цIа бусраврай зумух ласай архIал зий бивкIминнал, кIулминнал.

ЧIаящиял, ТIюхчардал
ва Къяннал жяматру

Саиятлул цила ласнаха

Ккаккангу хьурдай чинсса,
Ккавккунгу ххари хьунсса,
Ттул бювхъу чурххал заллуй,
Тти ххал къахьунтIиссарав?

Ттул гъараягу магъий,
Ттул бургъилухссагу ххют,
Ина акъасса гьантри
На цукун гьан буллава?