Аьраличунащалсса хьунабакьаву

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов администрациялул зузалтращал хьунаавкьунни хасъсса аьралий операция нанисса кIанттая кутIасса чIумуй игьалаган увкIсса Аьли Аьбдурашидовлущал.

Аьбдурашидов Аьли Аьбдурашидлул арс 2007 шинал лавгун ур аьралуннаву къуллугъ буллан. Аьралий бурж лавхъун махъ, 205-мур мотострелковый бригадалущал контракт чирчуну, къуллугъ буллай ивкIун ур Чачаннал Республикалий. Буденновскалий къуллугъ буллали­сса кIанттава тIайла увккун ур хасъсса аьралий операциялийн.
Хасъсса аьралий операциялий бурж биттур буллалиссаксса хIаллай ва лайкь хьуну ур «За отвагу», «За доблестную службу», Жуковлул медаллан. Тикку унува къуртал хьуну дур ванал контракт, амма Аьли, контрактгу лахъи дурну, хIакьинугу къуллугъ буллай ур хасъсса аьралий операция нанисса кIанттай.

Аьлил бувсунни талатавурттая, Дагъусттаннал оьрчIал ккаккан дуллалисса чувшивурттая. Барчаллагь увкунни райондалул каялувчитурахь ва агьалинахь аьралитуран буллалисса ка-кумаграхлу.

Юсуп МахIаммадовлул цIухху-ккакку бунни аьраличунал кулпатрал хIал-ахIвалданул хIакъираву. ЧIа увкунни, ччясса мутталий дяъвигу къуртал хьуну, сагъну-саламатну цала кулпатрал ялун занашаву.