ОьрчIал лагерьдугу гьуртту хьунни

Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъви байбивхьуну 82 шин шаврин хасъсса акциялувух гьуртту хьунни оьрчIал лагерьдугу – школарттайсса ва шагьрурдал кьатIувсса. Вожатыйтурал оьрчIахь бувккунни «Хъунмасса дяъвилул мюрщисса вирттал» тIисса лекцияртту.

– Дяъвилул аьратталсса ппур­ттуву, хъуниминнацIун хъар дургьуну, Ххувшаву гъан дуллай, зий бивкIссар чIавасса захIматчиталгу. Дуклаки оьрчI­ру аьралий заводирттай зий бивкIссар, ляркъумур обороналул фондравун дуллай, фронтовиктуран гъилисса янна датIлай, занай бивкIссар. Ххувшавриву оьрчIал бутIагу буссар. Жунма хIакьину тай яхIлувсса оьрчIаягу, ппухълуннал гьунардаягу, чувшивриягу буслан аьркинни утти­сса никирахь, ххувшаву цуксса ххирану дарцIуну дуссарив оьрчIангу кIулну бикIаншиврул, – увкунни Аьра­сатнал «Знание» обществалул Дагъусттаннал филиалданул директор Элина Рашидовал.