Марис Илиясовлуйн цIунилгу вихшала дурунни

Москавлив июньдалул 16-нний хьусса Аьрасатнал Федерациялул Муниципал сакиншиннардал органнал союзрал Координационный советрал батIаврий гьуртту хьунни МахIачкъалаллал Шагьрулул мажлисрал председатель Марис Илиясов.

[dropcap]З[/dropcap]аседаниялий ххал бивгьунни Аьрасатнал Федерациялийсса кIанттул цила каялувшиндарал гихунмайсса ххуллу-хха, дурмур ва дуванмур.
Микку гьурттучитал цинявппагу рязину Марис Илиясов цIунилгу увчIунни Аьрасатнал Федерациялул Муниципал сакиншиннардал представительный органнал союзрал председательнал хъиривчувну ва Союзрал Координационный советрал Аьрасатнал Федерациялул кьиблалул чулухсса шагьрурдал председательну.

«Илчи» кказитрал коллективрал ва буккултрал чулуха Марис барча уллай буру, чIа тIий буру гихунмайгу хъиннува лябу­кку бусса тIайлабацIуртту, цIу-цIусса хьхьичIуннайшивуртту.