БакIрал чагъар

Аьрасатнал кьинилун хас дурсса байран кIицI лаглагисса кьини «Мы – граждане России!» тIисса щалагу Аьрасатнал акциялул лагрулий Лакрал райондалул администрациялий аьрасатлувнал паспортру буллунни ацIния мукьра шин бартларгсса дуккавриву ва спортраву хьхьичIунсса ххуттайсса мяйя дуклаки оьрчIан.

Оьрмулуву яла агьаммур документран ккалли­сса бакIрал чагъар Аьрасатнал чIарасса никирахьхьун буллай, Юсуп МахIаммадовлул увкунни: «ХIакьину, паспортру лавсун махъ, зуя хьуссар бюхттулсса билаятрал гражданинтал, зул хьхьичI буссар бигьа бакъасса ххуллу. Балугъравун бивсса оьр­мулул ххуллий ххуллухъин тIий, зущал архIал бачиннав тIий буру тIайлабацIу! Зува чув бухьурчагу, кьадарданул чунмай бичирчагу, хIарачат бувара лайкьну ларсун бачин аьрасатлувнал цIа! Буру­ччияра зула бакIрал чагъар, дуруччияра аьрасатлувнал цIа!».