ТIайлабацIу баннав оьрмулул ххуллий

Аьрасатнал кьинилул байран щалагу билаятрай лахъа-хъунну хьунадакьай. Ккуллал райондалийгу хьунни байрандалун хасъсса личIи-личIисса мероприятияртту. Ва кьини райондалул школарттай дуклакисса оьрчIан буллунни паспортру.

[dropcap]Ш[/dropcap]адлугърал тагьарданий оьрчIру барчагу бувну, махъру лавхъунни учительтурал, нитти-буттал ва хъамаллурал. Райондалул администрациялул бакIчинал чулуха оьрчIру барча бунни администрациялул бакIчинал хъиривчу Анатолий Давдиевлул. Ванал лавхъунни насихIатрайсса махъ, бувсунни паспортру ласаврицIун хъунна хъанай душиву оьрчIал цалла хьхьичIссагу, цикссагу шиннардил мутталий лагма лавгун, аякьалий бивкIминнал хьхьичIссагу тIалавшинна.

Давдиевлул чIурчIав дунни документрал ялув личIлулну бикIан аьркиншиврий ва аьрасатлувнал цIанин лайкьну, пахрулий хьхьичIунмай бачин аьркиншиврий, чIа увкунни оьрмулул ххуллий тIайлабацIу.