Машгьурсса шоулул хьхьичIунминнавух

Камил Щунул бакIрай мотоциклетрай

1-мур ЦIувкIратусса пагьламан, «Инсан-Лелуххи» Камил Маммаев (жу ваная уттинингу цимилагу чичарду) гьуртту хьуссар «Россия-1» телеканалданийсса «МахIатталсса инсантал» тIисса шоулул 6-мур сезондалий.

Азара инсаннавату язи увгьуссар мукьцIала яла тамаша ивзма, агьали хIайран бувсса. Ва мукьцIалуннал кьюкьлувун агьссар Камилгу. Вай мукьцIалуннава язи угьантIиссар яла лайкьма, ххюва миллиондалул заллу хьунма. Гьай-балики, тIайлабацIу хьун Камиллун. Гьар нюжмар кьини «Россия-1» каналданий ссят ацIуннил дачIинний дикIай кIа ялув кIицI ларгсса передача. Лайкьри Камил ххувшаврин, ялугьланну.

Вай гьантрай Камил ва цамагу цIувкIрачу, блогер Мурад мотоциклетирттай Щуну-Зунттуйнгу гьаз хьунни. На хьхьичIва чивчуссия Камиллул, мотоциклетрай хьхьуттайх лавхъун, уттинин Аьрасатнаву щилчIав къадурсса даврийну агьали хIайран бувшиву. Байкертал мотоциклетирттай Щунул бакIрайн гьаз шавугу укуннасса цIусса журалул даву дусса ххай бура.

Сурат ванал телеграмрая: https// t.me/balance05