«Инсан» фондрал логотипрал хъаттиралу

ОьрчIру буруччаврил кьинилун хасну дакIний личIансса байран дунни «Инсан» ихIсандалул фондрал МахIачкъалалив «Дракон» паркраву.

[dropcap]В[/dropcap]а кьини паркравун був­ккунни сайки 300-нниха ливчусса оьрчIру нитти-буттахъащал. Вай цинявгу кIицI лавгсса фондрал аякьалийн лавсъсса оьрчIрур. Вайннайх бавчIуна ттугъру ва оьрчIи-кIурисса меллу.

Асфальтрай цанма ххирасса магьрал персонажирттал суратру дуваншиврул. Тяхъасса аниматорталгу оьрчIащал архIал балайрду тIий, тIуркIурдавух хIала був­ххун, вай таза букканмур буллай бия. Яла-яларив оьрчIру ххарину бия аттракционная. Ва кьини оьрчIансса бахшишру цаймигу дия. Спонсор хIисаврай «Гамбит» ресторандалул гьан дурну дия оьрчIан дукия: нахIусса пиццарду, бургерду ва лимонад.

«Жу жувагу ххарину бивкIру оьрчIал ххарисса симанну чIалай. Вайннайн дакIний личIансса лахIзарду пишкаш бувансса хIарачат буварду, барчаллагьрай буру ка кIидархIусса спонсортурайн.

ОьрчIру оьрчIшиврия ххари хъанансса давуртту мудангу дуллалиссар «Инсан» фондрал, укунсса байраннал оьрчIал ва фондрал дахIаву цIакь дуллалиссар», – увкунни фондрал гендиректор МахIаммадрасул МахIаммадовлул. Байрандалул ца яргсса лахIза цамургу бия: асфальтрайсса ацIния цара метралул лагрулийсса «Инсан» фондрал логотиправу оьрчIру ккур­кки лагаву. Вай фондрал аякьалий хъаттиралун бавкьусса куннасса сурат дия.