Дагъусттаннал делегация Къазахъисттаннай

Къазахъисттаннай, Актау шагьрулий, майрал 23-26-нний хьунни Расул ХIамзатовлун 100 шин шаврин хасъсса шадлугъру. Вайннуй гьуртту хьун лавгунни Дагъусттаннаясса делегациягу. Шадлугъру хьуссар Актау шагьрулун 60 шин шаврин хасъсса давурттал лагрулий.

Вай хIадур дурну дия Къазахъисттаннал Дагъусттаннал Этнокультуралул сакиншиннардил ассоциациялул председатель, жула лаккучув Шахшаев Юсуплул каялувшиннаралу.
Дагъусттаннаясса делегациялувух бия МахIачкъала шагьрулул бакIчинал хъиривчув ХIусман ХIусманов, МахIачкъала шагьрулул бакIчинал маслихIатчи Сергей Айдамиров, шагьрулул администрациялул Экономикалул хьхьичIуннайшивурттал, инвестициярттал ва кьатIаллищалсса экономикалул дахIавурттал управ­лениялул вакил МахIаммад Ма­хIаммадов, ДР-лул Национал политикалул ва диннал ишир­ттал министерствалул вакил ГъазимахIаммад ХIажиев, ДР-лул искусстварттал лайкь хьусса ишккакку Жанна Кьурбанова.

[dropcap]В[/dropcap]а аьрххилий МахIачкъала­лиясса делегация бивунни Актау шагьрулул цаппарасса школар­ттайн, вайннувух жулва да­гъус­ттан­душ Зарифа Казиева директорсса 17-мур школалийнгу. Зарифан буллунни МахIачкъала шагьрулул бакIчи Юсуп Умавовлул чулухасса Барчаллагьрал чагъар. Школарттайсса тагьарданул, ттизаманнул кьай-кьуйлул, шикку цивппа хьунабавкьусса куццул, шадлугъру хьусса даражалул чаннасса асарду биян бувну бия жулва делегациялийн, яла-яла оьрчIачIа цалва миллатралмур бусраврай, кьадрулий душиврул.

Жулва делегациялийн хъамалу оьвкуну бур Актау шагьрулул мэриялулгу, областьралмур каялувшиннаралгу.
Вай цимурцаннул хъин ахирну хьуну дия «Каспийская ривьера» гостиницалуву (цуппагу хьхьирил лагрулия цимирагу зивулул лагьшиврий бивхьу­сса, цил пюрундалул чIанулугу щин ва шиву гьузузисса чава­хъру чIалачIисса) хьусса гьанттайн чIумалсса батIаву. Ши­ккува кIицI лаган, хасну шиккур 2018-ку шинал, Каспийскаллал саммитрая махъ, ххюя президентнал щинавун итабавкьусса каспийскаллал осетрданул оьрчIру (мальки).

Дагъусттаннал делегациялул Къазахъисттаннайн­сса аьр­ххилиясса хъун бакъасса ихтилат хьунни Юсуп Шахшаевлущалгу:
– Майрал 23-нния 26-ннийн бияннин МахIачкъала шагьрулул мэриялул делегация буссия жучIа хъамалу, Мангистаускаллал областьрай, Актау шагьрулий. Делегация хьунабакьин жу лавгссияв аэропортрайн. Жущал уссия областьрал акиматрал (администрациялул) вакилгу. Делегация ших бусса кьинирду хьунни личIи-личIисса ишир­ттал авадансса. Цалчин­сса кьини хьуссар делегациялул Мангистаускаллал областьрал акимнал (бакIчи) хъиривчув Улугбек Тналиевлущалсса хьунабакьаву. Гьарцагу чулухаллил цалла-цалла захIматшивурттая, хьхьичIуннайшивурттая, Да­гъус­ттаннал диаспоралул хьхьичI бавцIуми масъаларттая бус­ла­сисса, дакIнийхтунусса ихти­лат­ру хьуна шикку.

Хъиривмур кьини хьуссар областьрал аким­нащалссагу, Актау шагьрулул акимнащалссагу хьунабакьавуртту. Школарттай хьуми шадлугъирттай жулва Дагъус­ттаннаясса хъамаллурайн ялагу асар биян бувну бия къазах миллатрал оьрчIал яру мазрай назмурду ккалаккаврил ва лезгинкалий бизлазаврил. Делегациялущал жу мукунма лавгру Къазахъисттаннайсса Каспийс­каллал паччахIлугърал технологиярттал ва инжиниринграл Ш. Есеновлул цIанийсса университетравун, Къазахъисттаннал халкьуннал Ассамблеялул кафедралийн, ва хьунабакьавугу хьунни дакIний личIансса. Шикку «Шеърилугърал ссятрай» студентътурал дурккуна шаэрнал назмурду, бувсуна Расул ХIамзатовлул ва къазах миллатрал шаэртурал хIала-гьурттушиврия, уртакьшиврия.

Агьаммур шадлугъ хьунни Дусшиврул къатлуву. Ши­кку выставкалий дирхьусса Жанна Кьурбановал кIунурдах дур­сса давуртту, вайннувух Расул ХIамзатовлул суратругу, итталун дагьлай дия най дунура. Архниява бурувгний, живописьрал давуртту ххай, гъан хьувкун, ххаллаясса ляркъукун, ттинин укунсса давуртту къаккарк­ссар, цан къакIулссия суратру кIунурдахгу дишин бучIишиву тIий, вай махIаттал хъанай бия. Хъирив хьусса концертрай Жаннал циннара хасъсса такьвалий щаллу бувсса балайрдалгу тамашачитурайн асар биян бувна.

Делегациялущал жу бивру НакIлил заводрайнгу. Ванил генеральный директорну буссар жулва ватанлув Заретта Фаталиева. Ванил, Дагъусттаннай ферма тIиртIуну, цила тарихийсса ватандалия дучIан дуллалиссар НакIлил заводрал итадакьлакьисса продукциялун аьркинсса сурсатру. НакIлил заводран цинна цIагу дур «Ак-нэк»: «ак» къазах мазрай «чаннасса» тIиссар, «накIгу» жунма кIулли ци тIиссарив, лазгири мазрайгу ва накI тIиссар (Зарифа лазгиял миллатраяссар). Хъинну хIазсса ва мюнпат бусса хьуна заводрайхсса экскурсия. ДакIний личIансса хьуна Актау шагьрулул 60 шинал юбилейрал шадлугъру, – буслай ур Юсуп.