ЧIавасса оьрмулий чIярусса наградартту

Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви байбивхьусса чIумал Ватан душманная дуруччин лавгсса Кумиял къучагътуравасса ца ур Щамхалов Къичи ХIажинал арс.

Гвардиялул хъунама лейтенант Къичи къуллугъ буллай ивкIун ур 9-мур битултрал дивизиялул 22-мур полкраву. Аьрайн лавгсса чIумал Къичи дахьра 17 шин хьусса жагьил ивкIун ур. Дяъвилул цIараву ккаккан дурсса къучагъшивурттахлу ва лайкь хьуну ур ЯтIул ЦIукул ордендалун ва Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул 1-мур даражалул к1ира ордендалун. Къичи ивкIуну ур 1944 шинал оьрмулул 21 шинаву.
Хъунмасса хIаллай ва ятIа-тIар бакъа акъахьушиврун ккаллину ивкIун ур. Махъсса шиннардий, мачча-гъанми хъирив буклай, кIул хьуну бур ва Къиримнавусса ца лахъазанттуй уссу­шиврийсса гьаттаву увччуну ушиву. Мачча-гъанми бивну бур ванал гьаттайн.