АцIния кIилчинсса награда

Вай гьантрай Лакрал райондалул бакIчи Юсуп Ма­хIаммадов гьуртту хьунни Муни­ципал сакиншиннардал советрал ассоциациялул правлениялул батIаврий. Микку наградартту дуллай бия кIанттул цилакаялувшиндарал органнал 2021 шиналсса социал-экономикалул ккаккиярттал хIасиллайн бувну хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу­сса шагьрурдан ва районнан.
Ми ккаккаиярттал хIа­си­ллайн бувну, лахъсса зунттал зоналий цалчинмур кIану ва базилухгу бувгьуну бур Лакрал райондалул.

ДакIнийн бутанну, хьхьи­чIунсса муниципалитетирттан грантру ду­ллай байбивхьушиву 2008 шиная шийнмай, Лакрал район ацIния кIилчин лайкь хьуссар хьхьичIунсса кIа­ну бугьан.
Цалчин грантран лайкь хьу­ссар Лакрал район 2009 шинал, 2008 шиналсса ккаккиярттайн бувну, аьщуйн щуну учин, Юсуп МахIаммадов райондалул бакIчину зий цалчинсса шинал хьун дурсса ккаккиярттахлу. Муния шийннай гьарца шинал лув-ялув ласайссар грант (кIану бувагу къабувгьуну лях ларгун дур так ца 2017 шин). Миннувагу цалчинмур кIану бугьан лайкь хьуну дур мукьилчин.
Грантран дурксса арцу райондалул администрациялул харж дувай «КIанттул инициатива» тIисса программалул лаг­рулий дуллалисса давурттан. Мисалдаран, хьхьичIми шиннардий грантран дуркIсса арцух бакьин бувссар Гъумуксса парк, Дагъусттаннал Вирттаврал суратирттал аллеягу бувну.
ДакIнийхтуну барча тIий рай­­он­далул каялувшиндарахь ва ща­ла агьалинахь ва ххувшаву, чIа тIий буру хьхьичIунмайгу хъуни-хъу­нисса тIайлабацIуртту!