Гъумук гьарта буллай бур «Жагьилтурал парк»

Гъумук най дур «Жагьилтурал парк» гьарза-гьарта буллалисса давуртту. Ва парк бувссар 2018 шинал «Единая Россия» партиялул щурущи дурсса, агьали батIайсса кIанттурдай къулайсса шартIру дузал даврил программалул лагрулий.

[dropcap]Я[/dropcap]лтту чулийнмай БурхIай-Къалалийн, лултту чулийнмай ВацIилу-Зунттуйн бурувгсса кIанттай бивхьусса парк Гъумучиял агьулданунгу, лагма щархъая бувкIминнангу ца яла ххирамур кIануну хьунни. Кьинибархан ябатIин къашайсса сурат дикIай шичча ВацIилу- Зунттул. Чани хъяхъачавривун ВацIилу буссар зунзулчаннавун бахьлавгун, лагабургъицIун тIурча, ВацIилу буссар мусивун щусса кунма чIалай. Барзгу ВацIилул бакIрахар буккайсса. Ца ххирарча ттунмагу, ва паркравун бувкIун, зурул чанна лахъан бувсса ВацIилу-Зунттуй зияратрай, лултту чулийх нанисса неххал чIунихгу вичIилий, щябикIан.

Зунмагу бувчIухьунссар лагмара укун караматсса чIалачIин дусса паркравун сайрданий чан­сса ил къабатIайшиву. Хаснува цIана, туристъталгу жучIанма бурувгсса чIумал.
Райондалул администрациялун пикри хьунни, ва парк гьарза-гьарта бансса мурадрай, «КIанттул сиптарду» тIисса программалий гьуртту хьуну, цIусса давуртту дансса каширду ля­къин. ЦIана кIикку дакьлай бур ххялчIив. Давуртту къуртал дан дакIний бур шинал ахирданийннин. Муния махъ дакIний бур мурхьру бугьан, скамейкарду ххи бан.